ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ อบต.นิลเพชร
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566
เชื่อมโยง ...
กิจกรรม อบต.นิลเพชร
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566
เชื่อมโยง ...
ข้อบัญญัติ เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2562
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
คู่มือ การใช้งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ (สขร.)
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
รายงานผล การดำเนินโครงการอบรมการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด