ข่าวประชาสัมพันธ์
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562
- อ่านต่อ ...
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ...
คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
1. คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2. เกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 3. แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการจังหวัดสระบุรี
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ...
หนังสือแจ้งส่วนราชการในจังหวัดสระบุรี เร่งดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้มีหนังสือแจ้งส่วนราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดสระบุรี เร่งดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 มีนาคม 2560
... อ่านทั้งหมด