ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
จังหวัดมุกดาหารได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร โดยมุ่งมั่นที่จะนำองค์กรด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และขอให้หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรยึดถือแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อ่านต่อ ...
SSO Connect ผู้ประกันตนทุกคนจะต้องโหลด
วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
... อ่านทั้งหมด