ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก "กรมวิทยาศาสตร์บริการ" ด้วยความยินดียิ่ง (31 พฤษภาคม 2565)
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 กรมอนามัยเข้าร่วมการอบรมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โครงการอบรม เรื่อง เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting
วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ขอสมัครเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2565
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก "กรมการค้าต่างประเทศ" กระทรวงพาณิชย์ ด้วยความยินดียิ่ง (20 เม.ย. 65)
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
วันที่ 8 เม.ย.65 ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย
วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย โดยมีแพทย์หญิงนงนุช ภัทรอันตนพ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่นางพชรา คำฟู ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางสาวชุติมา ตันติมาลากูล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งเป็นคณะทำงานฯ ในการขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จนได้รับการยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้เป็น “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น” ประจำปี 2563 และประจำปี 2564
... อ่านทั้งหมด