ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ออนไลน์)
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
เมื่อวันพุธที่ 9 พ.ย. 65 กรมอนามัยได้เข้าร่วมประชุมโครงการให้ความรู้การจัดการข้อร้องเรียน และพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมควบคุมโรค ณ ห้องประชุมประเมินจันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 65 กรมอนามัยจัดประชุมคณะทำงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมเบซิล ชั้น 3 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก "กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ" ด้วยความยินดียิ่ง (7 ก.ย.65)
วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด