ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 | 10 | หน้าถัดไป
คำสั่ง อต.ที่ 299/2562 เรื่อง มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติงาน (นายปราศรัย พรมจิตต์) (14/08/2562)
ที่ ดศ 0301.005/ว 6884 ลว.13 ส.ค.2562 เรื่อง การเลือกคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมอุตุนิยมวิทยา (14/08/2562)
อต.7776 ที่ ดศ 0201.1/ว 7211 ลว.5 ส.ค. 62 เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2562 (14/08/2562)
อต.7528 ที่ นร.1012/ว15 ลว. 26 ก.ค. 62 เรื่อง ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของข้าราชการโดยการให้ไปปฎิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (13/08/2562)
คำสั่ง อต.ที่ 295/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ กลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม (นายไกรฤกษ์ พึ่งสาระ, น.ส.นิชนันท์ ตราโชว์) (09/08/2562)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ของกรมอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (09/08/2562)
คำสั่ง อต.ที่ 291/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (ผอ.ตอ.) (08/08/2562)
คำสั่ง อต.ที่ 292/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมายการบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ (ผอ.วบ., กบ.) (08/08/2562)
คำสั่ง อต.ที่ 293/2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในส่วนกลาง (08/08/2562)
คำสั่ง อต.ที่ 294/2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในส่วนภูมิภาค (08/08/2562)