ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
คำสั่ง อต. ที่ 304/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ในส่วนภูมิภาค (ศล.) (20/08/2562)
คำสั่ง อต.ที่ 301/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (นายภัทร เทศวานิช) (20/08/2562)
คำสั่ง อต.ที่ 302/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (นายวีระ คำภะวา) (20/08/2562)
อต.8144 ที่ ดศ0201.3/ว7509 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัตฺฯ ผู้ได้รับการเสนอรายชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด (20/08/2562)
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (16/08/2562)
คำสั่ง อต.ที่ 300/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษารารการแทนโดยตำแหน่ง (ลนก., ผอ.กอง/ศูนย์) (16/08/2562)
อต.7947 ที่ กษ 0503.4/ว692 ลว.6 ส.ค. 62 เรื่อง กรมประมงรับสม้ครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการประมงปฎิบัติการ จำนวน 15 ตำแหน่ง (16/08/2562)
คำสั่ง อต.ที่ 296/2562 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายพาลี ทรายทอง) (14/08/2562)
คำสั่ง อต.ที่ 297/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนนการสรรหาคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมอุตุนิยมวิทยา (14/08/2562)
คำสั่ง อต.ที่ 298/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการแต่งตั้งโดยวิธีการย้ายข้าราชการ ประเภทอำนวยการ ระดับต้น (ผอ.ตอ., ผอ.พน.) (14/08/2562)