ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
คำสั่ง อต.ที่ 306/2562 เรื่อง การเลิกจ้างพนักงานราชการทั่วไป (นายกิตติภณ สีมะเดื่อ) (22/08/2562)
คำสั่ง อต.ที่ 307/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ (นายสุรพงษ์ สารปะ, นางเพ็ญศิริ ตรีสัตย์) (22/08/2562)
คำสั่ง อต.ที่ 308/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ (น.ส.จันจุดา พรศรี, นายวราพงษ์ หนูทอง, นายธิติพล ศรีไตรรัตน์) (22/08/2562)
คำสั่ง อต.ที่ 309/2562 เรื่อง มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติงาน (หัวหน้าหมวดรถยนต์) (22/08/2562)
คำสั่ง อต.ที่ 310/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสมรรถนะบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน (22/08/2562)
อต.8257 ที่ อว. 063.25/0721 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยวัตกรรมการจัดการ (22/08/2562)
คำสั่ง อต.ที่ 305/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินแห่งประเทศไทย (21/08/2562)
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 28 (21/08/2562)
อต.8212 ลว.16 สิงหาคม 2562 ที่ ดศ.0200.14/ว7642 เรื่อง ขอความร่วมมือหน่วยงานเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 ภายใต้แนวคิด (21/08/2562)
คำสั่ง อต. ที่ 303/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการข่าวสาร สื่อดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ ข่าวลือและการตอบสนองฉับพลัน ของกรมอุตุนิยมวิทยา (20/08/2562)