ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
คำสั่ง อต.ที่ 359/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการไปฝึกอบรบ ณ ต่างประเทศ กลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม (นายอภิญญา จิตรแจ้ง) (09/10/2562)
คำสั่ง อต.ที่ 360/2562 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบเเข่งขันได้ (นายมาโนช หลักคำ, นายยุทธพงศ์ แสวงวงค์) (09/10/2562)
คำสั่ง อต.ที่ 312/2562 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งให้ข้าราชการไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ (นายโสภณ ชัยลา) (30/08/2562)
คำสั่ง อต.ที่ 313/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ในส่วนภูมิภาค (ศต.) (30/08/2562)
อต.8497ที่ ดศ 0201.3/ว 7866 ลว.22 ส.ค. 62 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ (30/08/2562)
อต.8406 ที่ สม 0004/ว109 ลว.13 ส.ค. 62 เรื่อง ขอเชิญชวนสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี พ.ศ.2562 (28/08/2562)
ดศ 0301.005/ว7330 ลว. 27 ส.ค. 62 เรื่อง การคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (27/08/2562)
คำสั่ง อต.ที่ 311/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขอใบรับรองบริการอุตุนิยมวิทยาการบิน (23/08/2562)
อต 8210 ที่ ดศ 0201.1/ว 7588 ลว 16 ส.ค. 2562 เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมอนุโมทนาการถวยผ้าพระกฐินพระราชทานของ กระทรวงแรงงาน ณ วัดมหาธาตุ กทม. (23/08/2562)
อต.8484 ดศ 0201.3/ว7858 ลว.21 ส.ค. 62 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูงและประเภทบริหาร ระดับสูง ในกระทรวงดิจิทัลฯ (23/08/2562)