ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ดศ 0301.005/ว9280 ลว.16 ต.ค. 62 เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (17/10/2562)
อต.10274 ที่ ดศ 0203/ว9656 ลว.7 ต.ค. 62 สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร ประจำประเทศไทย เสนอให้ทุนการศึกษา chevening ในระดับปริญญาโทฯ ประจำปีการศึกษา 2563/2564 (17/10/2562)
อต.10433 ที่ ทส 1601.3/19820ลว.25 ก.ย. 62 กรมป่าไม้ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการฯในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ (17/10/2562)
คำสั่ง อต.ที่ 364/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิถือบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card) (16/10/2562)
คำสั่ง อต.ที่ 365/2562 เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราว (สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน 12 ราย) (16/10/2562)
คำสั่ง อต.ที่ 362/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2562 (15/10/2562)
คำสั่ง อต.ที่ 363/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (ผอ.สส.) (15/10/2562)
คำสั่ง ดศ. ที่ บ047/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (ผอ.คม.) (10/10/2562)
คำสั่ง อต.ที่ 361/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการ (น.ส.มรุกัญญา แตงโสภา) (10/10/2562)
คำสั่ง อต.ที่ 358/2562 เรื่องข้าราชการ (ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส จำนวน 11 ราย) (09/10/2562)