ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
อต.10445 ที่ ดศ 0201.4/ว9851 ลว. 11ต.ค.62 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตร ToPCATS รุ่นที่ 2 (21/10/2562)
คำสั่ง อต.ที่ 366/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (18/10/2562)
คำสั่ง อต.ที่ 373/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (นอต.ชพ. ต.513 พบ., กบ.) (18/10/2562)
คำสั่ง อต.ที่ 374/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมลอยกระทงสืบสานประเพณีไทย พ.ศ. 2562 (18/10/2562)
คำสั่ง อต.ที่ 375/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (น.ส.เกศราภรณ์ เตชะพิเชฐวนิช, นายกฤดานน แสงสุริยา) (18/10/2562)
คำสั่ง อต.ที่ 376/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นายธวัชชัย ศิริกุล, นายปราโมทย์ กลิ่นด้วง, นายราเชนทร์ เทศฉาย) (18/10/2562)
คำสั่ง อต.ที่ 378/2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามลักษณะงาน (ภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ บด.) (18/10/2562)
คำสั่ง อต.ที่ 379/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งการมอบหมายให้ข้าราชการเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในส่วนภูมิภาค (ศน.) (18/10/2562)
คำสั่ง อต.ที่ 380/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (ผอ.สส.) (18/10/2562)
คำสั่ง อต.ที่ 381/2562 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำไปช่วยปฏิบัติราชการ (นายบรรญัติ แจ่มฤทัย) (18/10/2562)