ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ดศ0301.005/ว9527 ลว.25ต.ค.62 เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ(น.ส.ปราณีฯ น.ส.วรรณพรฯ นายบรรลือศักดิ์ฯ) (28/10/2562)
คำสั่ง อ.ก.พ.อต.ที่ 2/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (22/10/2562)
คำสั่ง อต.ที่ 388/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ในส่วนภูมิภาค (สอต.ปราจีนบุรี) (22/10/2562)
คำสั่ง อต.ที่ 389/2562 เรื่อง การให้ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปี ปฏิบัติงานโดยได้รับค่าตอบแทน (นางจิราภรณ์ ตันสุวรรณรัตน์) (22/10/2562)
คำสั่ง อต.ที่ 393/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน (22/10/2562)
คำสั่ง อต.ที่ 394/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร (22/10/2562)
คำสั่ง อต.ที่ 395/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ (นายกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร) (22/10/2562)
คำสั่ง อต.ที่ 396/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (นายสิราวุธ สายบัว) (22/10/2562)
คำสั่ง อต.ที่ 387/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นายยุทธพงศ์ แสวงวงค์, นายปริญญา รักประทุม, นายศุทธิพัฒน์ รัตนพงษ์เพียร, นายพสธร ชวนะศิลป์, นายมาโนช ลักคำ) (21/10/2562)
อต.10436 ที่ วสท.786/2562 ลว. 4 ต.ค. 62 เรื่อง เชิญร่วมงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562 (National Engineerng 2019) (21/10/2562)