ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
Facebook ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมอุตุนิยมวิทยา (23/01/2563)
บทความ : ทำไมถึงเปลี่ยนใจ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล) (21/01/2563)
บทความ : ไม่เกี่ยวข้อง แต่น้องอยากรู้ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล) (21/01/2563)
บทความ : รองเท้าเป็นเหตุ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล) (21/01/2563)
คำสั่ง อต.ที่ 406/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ (น.ส.เปรมวดี ไตรตั้งวงศ์) (31/10/2562)
อต.10705 อว 7215/ว.324 ลว. 10ต.ค.62 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท(นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) (31/10/2562)
อต.10826 ดศ 0201.3/ว10323 ลว.24ต.ค.62 เรื่อง คัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในสตรีสากล ประจำปี 25623 (31/10/2562)
คำสั่ง อต.ที่ 403/2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม) (สถานีอุตุนิยมวิทยาอำนาจเจริญ) (29/10/2562)
คำสั่ง อต.ที่ 404/2562 เรื่อง มอบหมายการบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ เพิ่มเติม (ผอ.สอต.อำนาจเจริญ) (29/10/2562)
คำสั่ง อต.ที่ 405/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ (นายวุฒิศักดิ์ รตินนท์สกุล, นายธีรชัย อรรถชัยพานิช) (29/10/2562)