ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
คำสั่ง อต.ที่ 286/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (น.ส.พัชรพร ไทยประยูร, นายมนภัทร ธรรมเสรีกุล) (05/08/2562)
คำสั่ง อต.ที่ 287/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการ (น.ส.ชลลดา เชาวนจินดา) (05/08/2562)
ดศ 0301.005/ว6560 ลว. 5 ส.ค. 62 เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (05/08/2562)
เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายวินัย ทองผาสุข) (02/08/2562)
คำสั่ง อต.ที่ 283/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินของกรมอุตุนิยมวิทยา (31/07/2562)
คำสั่ง อต.ที่ 279/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำรูปแบบการบริการอุตุนิยมวิทยาแบบมีส่วนร่วม มูลนิธิโครงการหลวง ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (30/07/2562)
คำสั่ง อต.ที่ 280/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำรูปแบบการบริการอุตุนิยมวิทยาแบบมีส่วนร่วม ตลาดนัดถนนคนเดิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (30/07/2562)
คำสั่ง อต.ที่ 281/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ กลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม (นายนาวิน เสริมสุข) (30/07/2562)
คำสั่ง อต.ที่ 282/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการ (น.ส.ปวีณา ยุพจันทร์, นายอนันต์ ศิริธัญญะรัตน์) (30/07/2562)
รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมอุตุนิยมวิทยา (30/07/2562)