ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  10 | หน้าถัดไป
อต.2579 ที่ ดศ 0201.5/ว2419 ลงวันที่ 11 มี.ค. 62 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (08/08/2562)
อต.5430 ที่ ดศ 0201.5/ว5121 ลงวันที่ 31 พ.ค.62 เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญชัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (08/08/2562)
อต.7159 ดศ0201.5/ว6573 ลว. 15 ก.ค. 62 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ. 2540 (08/08/2562)
อต.7630 ที่ พป 0010/ว 1628 ลว.26 ก.ค. 62 เรือง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฯหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 19 (08/08/2562)
อต.7445 ที่ นร 1008.3.2/150 ลว. 21 ก.ค. 62 เรื่อง การจัดกลุ่มตำแหน่ง (07/08/2562)
คำสั่ง อ.ก.พ.อต.ที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (06/08/2562)
คำสั่ง อต.ที่ 288/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ในส่วนภูมิภาค (สอต.น่าน) (06/08/2562)
คำสั่ง อต.ที่ 289/2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการทำหน้าที่ปฏิบัติงานขับรถยนต์ และมอบอำนาจให้ควบคุมดูแลการใช้รถยนต์ของทางราชการ เพิ่มเติม (นายสุกฤษฎิ์ เกิดแสง) (06/08/2562)
คำสั่ง อต.ที่ 290/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานดำเนินงานจิตอาสา 904 กรมอุตุนิยมวิทยา (06/08/2562)
คำสั่ง อต.ที่ 285/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตรอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา (05/08/2562)