สัญญาจัดซื้อ/จัดจ้าง
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (30/09/2565)
สัญญาจ้างทำของ สัญญาเลขที่ กอง ผ. 6/2565 เรื่อง จ้างพัฒนาระบบบัตรประจำตัวตามกฎหมายภายใต้ภารกิจของกรมอนามัย (29/08/2565)
สัญญาจ้างทำของ สัญญาเลขที่ 9/2565 เรื่อง จ้างเหมาบริการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงป้องกันโควิดเพื่อคัดกรองระดับความเสี่ยงของประชาชนด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับการเปิดประเทศ ป้องกันโควิด-19 (23/03/2565)
สัญญาจ้างศึกษา สัญญาเลขที่ 8/2565 เรื่อง จ้างศึกษาออกแบบศูนย์วิจัยและบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมทุกกลุ่มวัย (21/03/2565)
สัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ 7/2565 เรื่อง ซื้อขายโทรศัพท์ชนิด IP PHONE พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (16/03/2565)
สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 6/2565 เรื่อง ปรับปรุงหน้าอาคารผู้ป่วยนอก (Modern Health Promotion Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี (09/03/2565)
สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 7/2565 เรื่อง จ้างทำงานก่อสร้างปรับปรุงลิฟต์อาคารกรมอนามัย อาคาร 2 - 4 และปรับปรุงลิฟต์อาคารกรมอนามัย อาคาร 3 - 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (08/03/2565)
สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 7/2565 เรื่อง จ้างทำงานโครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ คลินิกทันตกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ (02/03/2565)
สัญญาจ้างทำของ สัญญาเลขที่ 6/2565 เรื่อง จ้างพัฒนาระบบสุขภาพวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ (22/02/2565)
สัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ 4/2565 เรื่อง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นภายในอาคารชนิดอ่านค่าได้ทันที จำนวน 5 เครื่อง (25/01/2565)