- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ยกเลิกประกาศฉบับนี้ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 (31/03/2563)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ฟันภายนอกช่องปากกระโหลกศีรษะ และสามมิติ ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/01/2562)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ฟันภายนอกช่องปากกระโหลกศีรษะ และสามมิติ ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/12/2561)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงพื้นจัดทำลานจอดรถสำหรับผู้ปกครองรับส่งเด็ก (07/12/2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดพิมพ์ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม Standard Operating Procedure (SOP) (07/12/2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมภาคสนามสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (30/11/2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องเอ็กซเรย์ฟันภายนอกช่องปากกระโหลกศรีษะ และสามมิติ ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง (สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง) (29/11/2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดพิมพ์ คู่มือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (27/11/2561)
จ้างพัฒนาระบบกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ แบบ Infectious waste Digital Tracking System ครั้งที่ 2 (26/11/2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กองประเมินผลกระทบต่่อสุขภาพ) (26/11/2561)