กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 | 10 | หน้าถัดไป
ให้พนักงานเทศบาลร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิรูปองค์การของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (24/09/2562)
ให้พนักงานเทศบาล ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (10/09/2562)
ให้พนักงานเทศบาลร่วมโครงการกลไกในการแก้ปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันแก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง (04/09/2562)
ให้พนักงานเทศบาลร่วมฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (04/09/2562)
ให้พนักงานเทศบาลร่วมโครงการกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้งกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง (02/09/2562)
ให้พนักงานเทศบาลร่วมประชุมการกำกับ ติดตามและหลักการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เขต 3 นครสวรรค์ (26/08/2562)
ให้คณะผู้บริหารเทศบาลเข้าร่วมโครงการ "โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตใจ" (19/08/2562)
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการ "โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตใจ" (19/08/2562)
ให้สมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมโครงการ "โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตใจ" (19/08/2562)
ให้พนักงานเทศบาลร่วมโครงการ "COMMUNITY HEALTH LITERACY" "กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น : รอบรู้จัดการระบบสุขภาพโดยชุมชน" พ.ศ. 2562 (16/08/2562)