กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลาง พนักงานเทศบาล (ก.ท.)แทนตำแหน่งที่ว่าง (20/11/2562)
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) แทนตำแหน่งที่ว่าง (20/11/2562)
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่ อปท.เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนกระจายอำนาจให้แก่ อปท.และแผนการปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ 3) และการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการที่ดี (31/10/2562)
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่ อปท.เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และแผนการปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ 3) และการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการที่ดี (31/10/2562)
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระดับเขต ปีงบประมาณ 2563 (28/10/2562)
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุชภาพแห่งชาติ ระดับเขต ปีงบประมาณ 2562 (28/10/2562)
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงาน เทศบาล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (11/10/2562)
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (11/10/2562)
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (11/10/2562)
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (09/10/2562)