กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมการประชุมและสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (24/12/2562)
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสุตร "นักวิชการเงินและบัญชี รุ่นที่ 35" (17/12/2562)
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมดครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักวิชากรเงินและบัญชี รุ่นที่ 35" (17/12/2562)
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่" รุ่นที่ 55 (11/12/2562)
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 125" (11/12/2562)
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมอบรมโครงการ "การบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมในบริบทของ อปท. : เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ การเบิกจ่ายงบประมาณและดำเนินการตามแนวทางใหม่เพิ่มเติมและระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้ (11/12/2562)
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "หลักสูตรปฐมนิทเศข้าร่ชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่" รุ่นที่ 55 (11/12/2562)
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 125" (11/12/2562)
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมอบรมโครงการ"การบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมในบริบทของ อปท. ฯ (11/12/2562)
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 64" (28/11/2562)