กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานระดับท้องถิ่น ในการประชุมประชาคมท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (05/02/2563)
ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) โครงการศึกษษเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ๋ (05/02/2563)
ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการสร้างความตระหนักแลเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ กิจกรรม : การเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุในชุมชน ประจำปี 2563 (03/02/2563)
ให้พนักงานครูเทศบาล เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร"การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 (28/01/2563)
ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยง (Coaching) ด้วยการประเมินผ และการพัฒฯษ (Developmental Evaluation;DE) (28/01/2563)
ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (13/01/2563)
ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม"การพัฒนาสมรรถนะสำหรับนักบริหาร เพื่อการประเมินประสิทธิภาพและผลสำเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (13/01/2563)
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (27/12/2562)
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (27/12/2562)
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมการประชุมและสัมมนาทางวิชการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (24/12/2562)