กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลร่วมการสัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2563 (ตามโีครงการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) (12/03/2563)
ให้พนักงานเทศบาลร่วมการสัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่น (LPA) (12/03/2563)
ให้พนักงานเทศบาลร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดเนินงานและบริหารกองทุนท้องถิ่น 3 กองทุน จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2563 (12/03/2563)
การเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย และการสร้างค่านิยมปลูกจิตสำนึกให้กับข้าราชการฯ (06/03/2563)
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2563 เรื่อง "ท้องถิ่นไทยกับก้าวใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยื่น" (21/02/2563)
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 - 2564 (21/02/2563)
ให้พนักงานเทศบาลร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2564 (21/02/2563)
ให้พนักงานเทศบาลร่วมโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2563 เรื่อง "ท้องถิ่นไทยกับก้าวใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" (21/02/2563)
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น "หัวใจของงานบริหารงานบุคคล" (18/02/2563)
ให้พนักงานครูเทศบาล เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (14/02/2563)