กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานด้าน การประมาณ กำหนดราคา การจัดจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง (12/01/2564)
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข่าร่วมการประชุมชี้แจง เรื่องหลักเกณฑ์ราชการที่ดีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด ด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุของเจ้าหน้าที่ อปท. (16/12/2563)
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (L TAX 3000) เพื่อรองรบการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (06/11/2563)
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมการคัดเลือกกรรมการผู้แทนในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กรณีครบวาระดำรงตำแหน่ง (15/10/2563)
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร นิติกร รุ่นที่ 40 (09/10/2563)
คำสั่ง เรื่ือง ให้สมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมโครงการ โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตใจ (13/08/2563)
ให้พนักงานเทศบาลร่วมออกเยี่ยมติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามแนวทาง Developmental Evaluation ; DE (24/07/2563)
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการสภาเด็กและเยาวชน จ.ชัยนาท (17/07/2563)
ให้พนักงานเทศบาลร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่องค์กรปกรคาองส่วนท้องถิ่น (14/07/2563)
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและบริหารงานกองทุนท้องถิ่น 3 กองทุน จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2563 (12/03/2563)