กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
คำสั่ง 11/2565 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครื่อข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมการจัดการพลังงา่น แผ่นเจ้าหน้าที่ อปท. ระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2565 (24/01/2565)
การเข้าร่วมสัมมนา "แนวทางการยกระดับผลการประเมิน ITA ของ อปท." โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล อปท, เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (14/01/2565)
คำสั่ง 357/2564 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมอบรม เรื่อง หลักกฎหมายและกระบวนการบริหารงานบุคคลของ อปท.ด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (22/12/2564)
รายงานการสัมมนาโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2564 ส่วนที่ 2 (23/11/2564)
คำสั่ง 330/2564 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปี งปม. พ.ศ.2563-2564 ส่วนที่ 2 (22/11/2564)
รายงานผลการเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพด้วยระบบ Local MOOC (09/09/2564)
คำสั่งเทศบาลตำบลนางลือ ที่ 212/2564 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระมความหิตเห็น ในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านพลังงนระดับจังหวัด รุ่นที่ ๓ ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิผลการคำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพลังงานเชิงพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (11/08/2564)
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเข้าร่วมโครงการ "โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตใจ" (29/06/2564)
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การปฏิบัติราชการ การบริหารงานบุคคล การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น และการเสนอจัดตั้งกระทรวงท้องถิ่น (01/04/2564)
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมประชาคม เตรียมความพร้อมปรับปรุงประตูระบายน้ำกลางคองระบายใหญ่สุพรรณ 1 (24/03/2564)