กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
หน้าผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
ให้พนักงานเทศบาลร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนของทีมพี่เลี้ยง (Coaching) กองทุนท้องถิ่น ฯ จัหงวัดชัยนาท (19/06/2562)
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการขับเตลื่อนการดำเนินงานตามแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 (17/06/2562)
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (17/06/2562)
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโดยทั่วไป จากผู้ให้บริการและรับบริการ ประจำปี 2562 (17/06/2562)
ให้พนักงานเทศบาลร่วมเป็นวิทยากรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนของทีมพี่เลี้ยง (Coaching) กองทุนท้องถิ่น ฯ จังหวัดชัยนา (17/06/2562)
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) และการเตรียมเพื่อรับการตรวจประเมินฯ ประจำปี 2562 (04/06/2562)
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (28/05/2562)
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมอบรม "การบริหารราชการท้องถิ่น ภายใต้พระราชบัญญัติท้องถิ่นที่กำหนดใหม่" (28/05/2562)
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่น หใ้สอดคล้องตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 - 2564 (17/05/2562)
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับ อปท." (13/05/2562)