กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  10 | หน้าถัดไป
ให้พนักงานครูเทศบาลร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัด อปท. (07/08/2562)
ให้พนักงานเทศบาลร่วมการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง ครั้งที่ 1 การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท (07/08/2562)
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมอบรมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง (19/07/2562)
ให้พนักงานเทศบาลร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางการปฏิบัติงานตามพระราบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (19/07/2562)
ให้พนักงานครูเทศบาลเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการจัดทำรายงานประเมินตรนเองของสถานศึกษาประเภท ศพด. (SAR) ประจำปี พ.ศ. 2562 (10/07/2562)
ให้พนักงานเทศบาลร่วมประชุมการกำกับติดตาม และการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนแบบมีส่วนร่วมของทีมพี่เลี้ยง (Coaching) ระดับจังหวัด เขต 3 นครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (04/07/2562)
ให้พนักงานเทศบาลร่วมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักทะเบียนท้องถิ่น (01/07/2562)
ให้พนักงานเทศบาลร่วมโครงการประชุมเชิปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (01/07/2562)
ให้พนักงานเทศบาลร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดทำรายงานสำรวจทรัพย์สิน การคิดค่าเสื่อราคา (การจัดทำรายงานตามแบบ อปท.-สท.1, อปท.-สท.2 และ อปท.-สท3) ของ อปท. และการตรวจสอบงบการเงินระหว่างมือและระบบ e-LAAS พร้อมกลยุทะ์การแก้ไขข้อผิดพลาด ฯ (28/06/2562)
ให้พนักงานครูเทศบาลร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำรับอาหารสำหรับ ร.ร. แบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) และโปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและการพัฒนาเด็กสำหรับ ร.ร. (KidDiary School) ของอปท. ปีงบฯ 2562(เพิ่มเติม) (24/06/2562)