กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
การสัมมนาออนไลน์ "ส่งเสริมการจัดทำแผนทุจริตและเกียรติบัตรการทดสอบความรู้ธรรมาภิบาล ด้วยระบบธรรมาภิบาลออนไลน์ หลักสูตรทั่วไป สำนักงานคณะกรรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้แก่ นายพันท้าย จรูญวิทยา /นายอำนาจ พบพาน /นางธิราพร เสริมสุขต่อ (27/05/2565)
คำสั่ง 138/2565 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพลังงานเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณ ในวันที่ 19 เม.ย.65 (18/04/2565)
คำสั่ง 134/2565 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลร่วมโครงการอบรม หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ตาม ว.78 ลงวันที่ 31 ม.ค. 65) เทคนิคการบริหารงานพัสดุท้องถิ่น และวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินกรณีต่างๆ ของ อปท. ระ (12/04/2565)
คำสั่ง 128/2565 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลร่วมโครงการอบรม หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ตาม ว.78 ลงวันที่ 31 ม.ค. 65) เทคนิคการบริหารงานพัสดุท้องถิ่น และวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินกรณีต่างๆ ของ อปท. ระ (05/04/2565)
คำสั่ง 82/2565 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท.) ในวันที่ 30 มี.ค. 2565 (14/03/2565)
คำสั่ง 26/2565 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 18 ก.พ. 65 (15/02/2565)
คำสั่ง 27/2565 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลร่วมโครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (15/02/2565)
คำสั่ง 19/2565 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกและศักยภาพครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 "ครอบครัววิถีใหม่ไร้ความรุนแรงในครอบครัว" ในวันที่ 3 ก.พ.2565 (01/02/2565)
คำสั่ง 21/2565 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลร่วมประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 4 (การประชุมปัจฉิมนิเทศ) โครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำสะแกกรัง ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจีน ในวันที่ 8 ก.พ..2565 (01/02/2565)
คำสั่ง 22/2565 เรื่อง ให้พนักงานร่วมการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ (การใช้ผังน้ำ) โครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำสะแกกรัง ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจีน ในวันที่ 8 ก.พ.2565 (01/02/2565)