พระราชบัญญัติ
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 (12/10/2565)
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (27/02/2562)
พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 (10/07/2560)
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 (22/06/2560)
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 (31/03/2559)
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 (ฉบับภาษาอังกฤษ) (31/03/2559)
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 (01/05/2558)
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (27/06/2550)
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (10/10/2540)
Act Public Health B.E.2535 (A.D.1992)