ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
คลิกดูเพิ่มที่ ราชกิจจานุเบกษา (22/02/2566)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ [กระทรวงสาธารณสุข : นางสาวเพ็ญแข ลาภยิ่ง] ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านทันตสาธารณสุข) (19/08/2565)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ [นางอัมพร จันทวิบูลย์] ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านสุขาภิบาล) (24/02/2565)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2564 [กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย] (31/01/2565)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2564 [พนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย] (31/01/2565)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ [กระทรวงสาธารณสุข : จำนวน 1. นายอภิชาติ ดำรงไชย 2. นางปิยะดา ประเสริฐสม] (13/07/2564)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ [นายกิตติพงศ์ แซ่เจ็ง] (27/05/2564)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2563 [พนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย] (04/01/2564)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2563 [กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย] (04/01/2564)