- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
อต.7528 ที่ นร.1012/ว15 ลว. 26 ก.ค. 62 เรื่อง ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของข้าราชการโดยการให้ไปปฎิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (13/08/2562)
การเพิ่มความคล่องตัวการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ (09/07/2562)
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับระเบียบฯปี2549 (09/07/2562)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551 (09/07/2562)
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมอุตุนิยมวิทยา เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง (18/06/2562)
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (02/07/2561)
การเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (03/05/2560)