ปีงบประมาณ 2563
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) รอบเดือน กันยายน 2563 (30/09/2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) รอบเดือน สิงหาคม 2563 (31/08/2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) รอบเดือน กรกฎาคม 2563 (31/07/2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) รอบเดือน มิถุนายน 2563 (30/06/2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) รอบเดือน พฤษภาคม 2563 (31/05/2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) รอบเดือน เมษายน 2563 (30/04/2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) รอบเดือน มีนาคม 2563 (31/03/2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (29/02/2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) รอบเดือน มกราคม 2563 (31/01/2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) รอบเดือน ธันวาคม 2562 (31/12/2562)