- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  (30/09/2566)
กระดานถาม-ตอบกฎหมายสาธารณสุข / ตอบข้อหารือกฎหมายสาธารณสุข และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายสาธารณสุข ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ (21/03/2566)
4/2566 แนวทางการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท การสะสมและบรรจุก๊าซ กรณีผู้ประกอบกิจการรายใหม่ประสงค์จะดำเนินกิจการต่อจากรายเดิมซึ่งใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว (13/02/2566)
3/2566 ข้อหารือกรมอนามัย เรื่อง แนวทางการขออนุญาตดำเนินการกำจัดมูลฝอยทั่วไปภายในสถานประกอบการ (09/01/2566)
1/2566 ข้อหารือกรมอนามัย เรื่อง แนวทางการกำหนดวันและเวลาในการเปิดและปิดตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (14/11/2565)
35/2565 ข้อหารือกรมอนามัย เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการควบคุมดูแลการจำหน่ายสมุนไพรควบคุม (กัญชา) บนรถยนต์ (Food Truck) ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (13/11/2565)
34/2565 ข้อหารือกรมอนามัย เรื่อง การดำเนินกิจการตลาดกลางยางพาราและการจัดตั้งโกดังเก็บสินค้า เพื่อให้บริการเช่าพื้นที่เก็บสินค้ายางพารา (11/11/2565)
2/2566 ข้อหารือกรมอนามัย เรื่อง แนวทางการดำเนินงานของราชการส่วนท้องถิ่น กรณีพนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาฐานกระทำผิด มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (10/11/2565)
33/2565 ข้อหารือกรมอนามัย เรื่อง การเผาถ่านจากกะลามะพร้าวเข้าข่ายเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และแนวทางการพิจารณา ออกใบอนุญาตในระหว่างถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (10/11/2565)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) (09/11/2565)