โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารองค์กวารบริหารส่วนตำบลลำปำ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด