ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
คำสั่ง อต.ที่ 398/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 คำสั่ง อต.ที่ 398/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ... อ่านต่อ
คำสั่ง อต.ที่ 397/2562 เรื่อง ตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 คำสั่ง อต.ที่ 397/2562 เรื่อง ตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ... อ่านต่อ
อต.10445 ที่ ดศ 0201.4/ว9851 ลว. 11ต.ค.62 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตร ToPCATS รุ่นที่ 2 วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 อต.10445 ที่ ดศ 0201.4/ว9851 ลว. 11ต.ค.62 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตร ToPCATS รุ่นที่ 2 ... อ่านต่อ
อต.10436 ที่ วสท.786/2562 ลว. 4 ต.ค. 62 เรื่อง เชิญร่วมงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562 (National Engineerng 2019) วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 อต.10436 ที่ วสท.786/2562 ลว. 4 ต.ค. 62 เรื่อง เชิญร่วมงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562 (National Engineerng 2019) ... อ่านต่อ
อต 8145 เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดนรนารถสุนทริการาม กทม. วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 อต 8145 เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดนรนารถสุนทริการาม กทม. ... อ่านต่อ
ดศ 0301.005/ว9313 ลว. 17 ต.ค.62 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น/ย้าย ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ดศ 0301.005/ว9313 ลว. 17 ต.ค.62 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น/ย้าย ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ... อ่านต่อ
อต.10274 ที่ ดศ 0203/ว9656 ลว.7 ต.ค. 62 สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร ประจำประเทศไทย เสนอให้ทุนการศึกษา chevening ในระดับปริญญาโท ฯประจำปีการศึกษา 2563/2564 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 อต.10274 ที่ ดศ 0203/ว9656 ลว.7 ต.ค. 62 สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย เสนอให้ทุนการศึกษา chevening ในระดับปริญญาโทฯ ประจำปีการศึกษา 2563/2564 ... อ่านต่อ
อต.10094 ที่ 001/2562 ลว. 23 ก.ย. 62 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 16 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 อต.10094 ที่ 001/2562 ลว. 23 ก.ย. 62 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 16 ... อ่านต่อ
อต.7947 ที่ กษ 0503.4/ว692 ลว.6 ส.ค. 62 เรื่อง กรมประมงรับสม้ครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการประมงปฎิบัติการ จำนวน 15 ตำแหน่ง วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 อต.7947 ที่ กษ 0503.4/ว692 ลว.6 ส.ค. 62 เรื่อง กรมประมงรับสม้ครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการประมงปฎิบัติการ จำนวน 15 ตำแหน่ง ... อ่านต่อ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง (ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านต่าง ๆ 5 ตำแหน่ง) วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง (ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านต่าง ๆ 5 ตำแหน่ง) ... อ่านต่อ
แผนภาพแสดงขั้นตอนการทำงานของการร้องเรียน/อุทธรณ์ออนไลน์เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 แผนภาพแสดงขั้นตอนการทำงานของการร้องเรียน/อุทธรณ์ออนไลน์เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ... เชื่อมโยง
แผนภาพแสดงขั้นตอนการทำงานของการร้องเรียน/อุทธรณ์ออนไลน์เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 แผนภาพแสดงขั้นตอนการทำงานของการร้องเรียน/อุทธรณ์ออนไลน์เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ... เชื่อมโยง
คำแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 คำแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ... อ่านต่อ
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 2562 วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 2562 ... อ่านต่อ
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 2559 วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 2559 ... อ่านต่อ
ประกาศรับสมัคร Hipps15 วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกาศรับสมัคร Hipps15 ... อ่านต่อ
แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณฯ พ.ศ.2563 วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณฯ พ.ศ.2563 ... อ่านต่อ
ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด