ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการงานเสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 โครงการงานเสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต หมู่ที่ 3 เพื่อจ่ายเป็นค่างานเสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต หมู่ที่ ๓ สายจากบ้านนางกิมเอง ถึงหน้า สภ.นางลือและ รพ.สต.นางลือ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๖ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น LAT ๑๕.๑๒๐๑๗๑ LONG ๑๐๐.๐๖๓๒๗๖ จุดสิ้นสุด LAT ๑๕.๑๑๗๕๘๐ LONG ๑๐๐.๐๖๓๗๐๘ (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนางลือและแบบมาตรฐานงานทาง อปท.) เป็นเงิน ๓๘๕,๐๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดรงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก สายห้วยแซง หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดรงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก สายห้วยแซง หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 ตามหนังสือกรมการปกครองที่ มท. 0313.4/ว.1500 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2542 เรื่อง คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 โดยจัดระบบการให้บริการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพเป็นภาพเป็นที่ยอมรับของประชาชน และเพื่อเป็นมาตรการทุจริตเกี่ยวกับการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งนำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเปิดเผยในสถานที่ของราชการนั้น ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ และโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ บัดนี้ เทศบาลตำบลนางลือ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบ ผด.2) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มคร่อมถนนเฉลิมพรเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างซุ้มคร่อมถนนเฉลิมพรเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 1,200,000 บาท ราคากลาง 1,194,800 บาท ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบลตำบลนางลือ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างที่จอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลนางลือแห่งใหม่ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 ประกาศเทศบลตำบลนางลือ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างที่จอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลนางลือแห่งใหม่ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประการเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายชน.6026 บ้านนางลือ-บ้านหนองจอก หมู่ที่ 6 ตำบลนางลือ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 ประการเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายชน.6026 บ้านนางลือ-บ้านหนองจอก หมู่ที่ 6 ตำบลนางลือ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด