ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการงานเสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 โครงการงานเสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต หมู่ที่ 3 เพื่อจ่ายเป็นค่างานเสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต หมู่ที่ ๓ สายจากบ้านนางกิมเอง ถึงหน้า สภ.นางลือและ รพ.สต.นางลือ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๖ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น LAT ๑๕.๑๒๐๑๗๑ LONG ๑๐๐.๐๖๓๒๗๖ จุดสิ้นสุด LAT ๑๕.๑๑๗๕๘๐ LONG ๑๐๐.๐๖๓๗๐๘ (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนางลือและแบบมาตรฐานงานทาง อปท.) เป็นเงิน ๓๘๕,๐๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดรงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก สายห้วยแซง หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดรงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก สายห้วยแซง หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด