ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลนิลเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง AC ม.2 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำที่ทำการ อบต.นิลเพชร วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดเก็บขยะในพื้นที่ตำบลนิลเพชร วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกหมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 10 จำนวน 2 ตอน วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกหมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 8 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 7 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 4 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด