ประกาศประกวดราคา สอบราคา
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ยกเลิกประกาศฉบับนี้ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ฟันภายนอกช่องปากกระโหลกศีรษะ และสามมิติ ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ฟันภายนอกช่องปากกระโหลกศีรษะ และสามมิติ ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงพื้นจัดทำลานจอดรถสำหรับผู้ปกครองรับส่งเด็ก วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดพิมพ์ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม Standard Operating Procedure (SOP) วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมภาคสนามสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องเอ็กซเรย์ฟันภายนอกช่องปากกระโหลกศรีษะ และสามมิติ ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง (สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง) วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดพิมพ์ คู่มือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กองประเมินผลกระทบต่่อสุขภาพ) วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างพัฒนาระบบกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ แบบ Infectious waste Digital Tracking System ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดอุปกรณ์ประกอบห้องประชุม VDO Conference วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการสังเคราะห์กลไกและรูปแบบพื้นที่ห้องปฏิบัติการชุมชนเพื่อสังคมผู้สูงอายุ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ที่ปรึกษามาตรฐานเหตุรำคาญและประสิทธิผลการบังคับใช้กฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุขฯ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย วิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อชุดพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ จำนวน 10 ชุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย วิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ที่ปรึกษาศึกษามลภาวะอากาศภายในอาคารฯ (สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม) วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ แบบ Infectious waste Digital Tracking System ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างทำระบบบริการศูนย์กลางข้อมูลกรมอนามัย (Cloud Storage Service) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมอนามัย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อชั้นหนังสือรางเลื่อน แบบเลื่อนด้านข้าง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อชั้นหนังสือรางเลื่อน แบบเลื่อนด้านข้าง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย วิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ) วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการ ชุดพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ 10 ชุด (ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย) วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมภาคสนาม (สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม) วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย) วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์หาธาตุโลหะปริมาณน้อย (Inductively Couple Plasma Mass Spectrometer) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอลหญ้าเทียม (กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ) วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ) วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย จำนวน 400 เครื่อง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย จำนวน 400 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์หาธาตุโลหะปริมาณน้อย (Inductively Couple Plasma Mass Spectrometer) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อชั้นหนังสือรางเลื่อน แบบเลื่อนด้านข้าง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบดับเพลิงอาคารกรมอนามัย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชั้นหนังสือรางเลื่อน แบบเลื่อนด้านข้าง จำนวน 1 ชุด วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศยกเลิกเชิญชวนการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารงานภายใน กรมอนามัย (Intranet) และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบดับเพลิงอาคารกรมอนามัย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย จำนวน 400 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย จำนวน 400 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างทำระบบบริการศูนย์กลางข้อมูลกรมอนามัย (Cloud Storage Service) จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมอนามัย จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 16 รายการ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมอนามัย และศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ แผนจัดซื้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย จำนวน 400 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างระบบดับเพลิงอาคารกรมอนามัย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดกลิ่นภาคสนาม จำนวน 5 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างพิมพ์หนังสือรวมข้อหารือการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เล่ม 2 วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดกรมอนามัย และศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมอนามัย และอาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2562 กรมอนามัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อเครื่องวิเคราะห์หาธาตุโลหะปริมาณน้อยฯ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เครื่องตรวจวัดกลิ่นภาคสนาม จำนวน 5 ชุด วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมอนามัย และศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 พิมพ์สมุดบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเองสำหรับนักเรียนชั้น ป.5-ป.6 และ ม.1-ม.6 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 พิมพ์คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSpm)และคู่มือการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด้กกลุ่มเสี่ยง (DAim) วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานบุคลากร กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารงานภายใน กรมอนามัย (Intranet) และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 2562 วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดกรมอนามัย และศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 2562 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแล และบำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ประดับ สนามหญ้า อาคารกรมอนามัย และอาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ร่างประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานบุคลากร กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ร่างประกวดราคจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารงานภายใน กรมอนามัย (Intranet) และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาเช่าเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูง สำหรับหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 2562 วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรมอนามัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 2562 วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ร่างประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จ้างเหมาบริการดูแล และบำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ประดับ สนามหญ้า อาคารกรมอนามัย และอาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยอาคารกรมอนามัย วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมอนามัย และอาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ร่างประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e – bidding ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรมอนามัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 2562 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเชื้อมโยงเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูง สำหรับหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 2562 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและกั้นห้องบริเวณอาคาร 2 ชั้น 1 และอาคาร 6 ชั้น 2 กรมอนามัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 การเช่ารถยนต์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 การเช่าเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูงสำหรับหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอรืและเครือข่ายกรมอนามัย วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จ้างพิมพ์คู่มือมาตรฐานบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 12,000 เล่ม ครั้งที่ 2 วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างพิมพ์คู่มือมาตรฐานบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 12,000 เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคจ้างจัดพิมพ์ สูงวัย สุขภาพดี ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จ้างจัดพิมพ์ สูงวัย สุขภาพดี ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย จำนวน 50,000 เล่ม วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาจ้างพิมพ์คู่มือมาตรฐานบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 12,000 เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการกรมอนามัยภายในงานประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ. 2461 – 2561) วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการกรมอนามัยภายในงานประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ. 2461 – 2561) วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จ้างพิมพ์คู่มือมาตรฐานบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 12,000 เล่ม วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 2561 จัดซื้อจัดจ้างหุ่นฝึกช่วยชีวิตแบบเต็มตัว ฝึกใส่ท่อช่วยหายใจ พร้อมชุดประเมินผล จำนวน 1 ชุด วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจัดงานเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ฉลอง 100 ปี การสาธารณสุขไทย (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงาน เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ฉลอง 100ปี การสาธารณสุขไทย วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ 100 ปี กรมอนามัย การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ 100 ปี กรมอนามัย การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์สารประกอบไดออกซินที่ระบายออกจากปล่องเตาเผาขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลและในชุมชนใกล้เคียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี (ครั้งที่ 2) วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์สารประกอบไดออกซินที่ระบายออกจากปล่องเตาเผาขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลและในชุมชนใกล้เคียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ภายใต้โครงการ 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) กรมอนามัย (ครั้งที่ 3) วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างพิมพ์คู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร 70 ชั่วโมง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์สิ่งคุกคามด้านสิ่งแวดล้อมและการเก็บข้อมูลสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในรถตู้โดยสารธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์สารประกอบไดออกซินที่ระบายออกจากปล่องเตาเผาขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลและในชุมชนใกล้เคียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการจ้างที่ปรึกษาศึกษารูปแบบการจัดการเหตุรำคาญจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการเลี้ยงสุกร วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี (ครั้งที่ 2) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการซื้อยาวิตามินธาตุเหล็กและโฟลิก (เฟอร์โรโฟลิก) จำนวน 50,000 กล่อง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ซื้อชุดไมโครโฟนประชุมแบบไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ (รวมค่าติดตั้ง) จำนวน 1 ชุด โดยใช้เงินบำรุงของกรมอนามัยปี 2561 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์สารประกอบไดออกซินที่ระบายออกจากปล่องเตาเผาขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลและในชุมชนใกล้เคียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์สิ่งคุกคามด้านสิ่งแวดล้อม และการเก็บข้อมูลสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในรถตู้โดยสารสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างก่อสร้างพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ภายใต้โครงการ 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ. 2461 - 2561) (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ภายใต้โครงการ 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ. 2461 - 2561) (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี (ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี (ครั้งที่ 2) วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ 100 ปี กรมอนามัย การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) กรมอนามัย (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยทีี่่ 8 อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) ครั้งที่ 2 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างพิมพ์คู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร 70 ชั่วโมง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาสีภายในอาคารพื้นที่สำนักงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ 100 ปี กรมอนามัย การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ซื้อยาฝังคุมกำเนิด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ค) วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ 100 ปี กรมอนามัย การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ 100 ปี กรมอนามัย การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้สูงอายุ แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่จอดรถยนต์ จำนวน 20 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมพื้นตัวหนอน โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้สูงอายุ แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก) วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่จอดรถยนต์ จำนวน 20 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก) วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินออกกำลังกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก) วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมพื้นตัวหนอน โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ศูนย์อนามัยทีี่่ 8 อุดรธานี วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องตรวจวัดกลิ่นภาคสนาม จำนวน 7 ชุด วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ และอาคารสำนักงาน ศูนย์อนามัยทีี่่ 8 อุดรธานี วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรมอนามัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาเช่าเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูง สำหรับหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) กรมอนามัย วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อนมผง เพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก) วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ร่าง ประกวดราคาซื้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (สำนักส่งเสริมสุขภาพ) วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษางานบุคลากร กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารงานภายใน กรมอนามัย (Intranet) ศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC) และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2561 ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการซื้อเครื่องตรวจวัดกลิ่นภาคสนาม วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ) ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตรวจวิเคราะห์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e – bidding วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตรวจวิเคราะห์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬาและออกกำลังกาย จำนวน 1 รายการ (ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก) ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมแซมพื้นตัวหนอน โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Medabon จำนวน 16,050 ชุด วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก จำนวน 2 รายการ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินออกกำลังกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก) ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการซื้อรถวิเคราะห์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 คัน วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาคารพักเจ้าหน้าที่ และอาคารสำนักงาน วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (ศูนย์อนามัยทีี่่ 8 อุดรธานี) ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินออกกำลังกาย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก) ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการซื้อรถตรวจวิเคราะห์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 คัน วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม) ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเช่าเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูงกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 (ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย) ... อ่านต่อ
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560 (ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก) ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยของอาคารกรมอนามัย และอาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560 -รอรายงานเอกสารเพิ่มเติม- ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอาคารศูนย์เด็กเล็กคุณภาพฯ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ : e-bidding วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา/ออกกำลังกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ : e-bidding วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก) ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์โปรตีน จำนวน 1 ชุด วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (สำนักโภชนาการ) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมอนามัยและอาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (สำหรับงานทันตกรรม) จำนวน 5 รายการ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ประดับ สนามหญ้า อาคารกรมอนามัย และศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย CCTV) วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างจัดรณรงค์ "สาวไทยแก้มแดง" ผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Media) วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศยกเลิกการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างดำเนินการรณรงค์ "สาวไทยแก้มแดง" ผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Media) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 2 รถประจำตำแหน่งระดับรองอธิบดี กรมอนามัย วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถประจำตำแหน่งระดับรองอธิบดี กรมอนามัย จำนวน 1 คัน วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างดำเนินการรณรงค์ "สาวไทยแก้มแดง" ผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Media) วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
---ไม่มีข้อมูล--- (เดือน เมษายน 2560 - พฤษภาคม 2560) วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 
ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์ พร้อมเครื่องครอบระบบเก็บเสียง วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก (สำนักส่งเสริมสุขภาพ) ครั้งที่2 วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนรอบอาคารผู้สูงอายุ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก (สำนักส่งเสริมสุขภาพ) วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าวผ่านสื่อมวลชน (วิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์) วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ฝึกทักษะการดูแลสุขภาพช่องปากตนเอง ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารอำนวยการของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปพร้อมเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณการจัดเก็บรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดทดสอบความสะอาดแบบรวดเร็วสำหรับประเมินประสิทธิภาพของการทำความสะอาด จำนวน 13 ชุด วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตรวจวิเคราะห์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมอนามัยและอาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
---ไม่มีข้อมูล--- (เดือน สิงหาคม 2559 - กันยายน 2559) วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ชุดทดสอบความสะอาดแบบรวดเร็วสำหรับประเมินประสิทธิภาพของการทำความสะอาด จำนวน 13 ชุด วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา/กายภาพ จำนวน 2 รายการ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
---ไม่มีข้อมูล--- (เดือน มิถุนายน 2559) วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ผ่านสื่อมวลชน ปี 2559 (สำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง) วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
---ไม่มีข้อมูล--- (เดือน กุมภาพันธ์ 2559 - เมษายน 2559) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
ประกวดราคาซื้อลิฟท์ ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ร่างประกวดจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมอนามัย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ภายใต้โครงการ 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) กรมอนามัย (ครั้งที่ 3)  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ภายใต้โครงการ 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) กรมอนามัย (ครั้งที่ 3)   ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ภายใต้โครงการ 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) กรมอนามัย (ครั้งที่ 3)   ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ภายใต้โครงการ 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) กรมอนามัย (ครั้งที่ 3)   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด