กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เรื่อง การตรวจสอบอาคารประจำเดือนเมษายน 2565 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เรื่อง การตรวจสอบอาคารประจำเดือนเมษายน 2565 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เรื่อง การตรวจสอบอาคารประจำเดือนมีนาคม 2565 วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เรื่อง การตรวจสอบอาคารประจำเดือนมีนาคม 2565 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เรื่อง การตรวจสอบอาคารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เรื่อง การตรวจสอบอาคารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เรื่อง การตรวจสอบอาคารประจำเดือนมกราคม 2565 วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เรื่อง การตรวจสอบอาคารประจำเดือนมกราคม 2565 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เรื่อง การตรวจสอบอาคารประจำเดือนธันวาคม 2564 วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เรื่อง การตรวจสอบอาคารประจำเดือนธันวาคม 2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เรื่อง การตรวจสอบอาคารประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เรื่อง การตรวจสอบอาคารประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เรื่อง การตรวจสอบอาคารประจำเดือนตุลาคม 2564 วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เรื่อง การตรวจสอบอาคารประจำเดือนตุลาคม 2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เรื่อง การตรวจสอบอาคารประจำเดือนกันยายน 2564 วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เรื่อง การตรวจสอบอาคารประจำเดือนกันยายน 2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เรื่อง การตรวจสอบอาคารประจำเดือนสิงหาคม 2564 วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เรื่อง การตรวจสอบอาคารประจำเดือนสิงหาคม 2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เรื่อง การตรวจสอบอาคารประจำเดือนกรกฎาคม 2564 วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เรื่อง การตรวจสอบอาคารประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เรื่อง การตรวจสอบอาคารประจำเดือนมิถุนายน 2564 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เรื่อง การตรวจสอบอาคารประจำเดือนมิถุนายน 2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด