กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างโครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ซอยบ้านช่างโรจน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ซอยบ้านช่างโรจน์ ตั้งไว้ 100,000 บาท ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 56 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 196 ตารางเมตร จุดเริ่มต้น 15.123921 100.073844 จุดสิ้นสุด 15.123790 100.074344 (ตามแบบรูปรายการงานของเทศบาลตำบลนางลือ) ... เชื่อมโยง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 จากถนนลาดยาง ถึงบ้านนางคมขำ วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 จากถนนลาดยาง ถึงบ้านนางคมขำ ภู่วัด ตั้งไว้ 124,000 บาท ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 237.5 ตารางเมตร จุดเริ่มต้น 15.146629 100.083937 จุดสิ้นสุด 15.147358 100.084168 (ตามแบบรูปรายการงานของเทศบาลตำบลนางลือ) ... เชื่อมโยง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานโครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายบ้านนางจันทร์ฉาย กลัดทรัพย์ วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายบ้านนางจันทร์ฉาย กลัดทรัพย์ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 188 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 564 ตารางเมตร จุดเริ่มต้น 15.134256 100.046931 จุดสิ้นสุด 15.132645 100.047001 (ตามแบบรูปรายการงานของเทศบาลตำบลนางลือ) ... เชื่อมโยง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างโโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ซอยประปา ถึงบ้านนางน้ำทิพย์ อุนสนิท โดยวิธีเฉพาะเจาะนง วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ซอยประปา ถึงบ้านนางน้ำทิพย์ อุ่นสนิท ตั้งไว้ 199,000 บาท ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 97 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 428 ตารางเมตร จุดเริ่มต้น 15.137524 100.074600 จุดสิ้นสุด 15.137110 100.075258 (ตามแบบรูปรายการงานของเทศบาลตำบลนางลือ) ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือเรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.๘๐๐๒๖ จากสายคันบึงนางลือ บ้านนางลือ หมู่ที่ ๒ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.๘๐๐๒๖ จากสายคันบึงนางลือ บ้านนางลือ หมู่ที่ ๒ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓,๑๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๒,๗๑๒ ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลนางลือ) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 1/๒๕๖* ลงวันที่ 6 มกราคม ๒๕๖5 ผู้รับจ้างอดิเรก ก่อสร้าง วงเงินทำสัญญาจ้าง 6,979,0๐๐ บาท (หกล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ในวันที่ 3 พฤษภาคม ๒๕๖* ณ หมู่ที่ 2 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังฯ จำนวน 49 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565 โครงกาซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อในส่วนที่ชำรุดเสียหาย จำนวน 49 สายทาง ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท เป็นเงินทั้งหมด 1,699,000 บาท ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายบ้านนายทอง ถึงบ้านนายเอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายบ้านนายทอง ถึงบ้านนายเอก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๘๒.๕ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ ๑๕.๐๘๗๒๑๙ ๑๐๐.๐๙๔๒๖๗ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๕.๐๘๖๒๓๒ ๑๐๐.๐๙๔๐๗๗ (ตามแบบรูปรายการงานของเทศบาลตำบลนางลือ) เป็นเงิน ๑๔๙,๕๐๐ บาท ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายบ้านช่างแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายบ้านช่างแดง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ ๑๕.๐๙๓๙๒๘ ๑๐๐.๐๙๔๕๓๐ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๕.๐๙๔๗๐๐ ๑๐๐.๐๙๔๙๙๗ (ตามแบบรูปรายการงานของเทศบาลตำบลนางลือ) ๑๕๙,๕๐๐ บาท ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาและประกวดราคาจ้างโครงการโครงกาซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อในส่วนที่ชำรุดเสียหาย จำนวน ๔๙ สายทาง ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างและประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท จำนวน ๔๙ สายทาง ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๔,๘๙๔.๘๓ บาท (สองล้านสี่พันแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทแปดสิบสามสตางค์) แต่เนื่องจาก มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งจ่ายไว้เป็นเงิน ๑,๙๙๘,๗๘๐ บาท ต่ำกว่าราคากลาง ๖,๑๑๔.๘๓ บาท เทศบาลตำบลนางลือ ... เชื่อมโยง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยเสริมผิวหินคลุก สายข้างร้านขวัญข้าวปลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยเสริมผิวหินคลุก สายข้างร้านขวัญข้าวปลูก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๔๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ ๑๕.๑๔๙๒๐๐ ๑๐๐.๐๘๓๐๙๕ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๕.๑๔๖๓๑๗ ๑๐๐.๐๗๙๙๑๙ (ตามแบบรูปรายการงานของเทศบาลตำบลนางลือ) 273,190.92 บาท ... เชื่อมโยง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยเสริมผิวหินคลุก หมู่ที่ ๑๔ ซอยบ้านนางขุนทอง ปานดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยเสริมผิวหินคลุก หมู่ที่ ๑๔ ซอยบ้านนางขุนทอง ปานดำ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๗ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๘ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ ๑๕.๑๒๒๘๙๖ ๑๐๐.๐๗๒๗๗๘ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๕.๑๒๓๖๙๕ ๑๐๐.๐๗๒๕๓๔ (ตามแบบรูปรายการงานของเทศบาลตำบลนางลือ) ราคากลาง เป็นเงิน ๓๖,๗๕๑.๒๔ บาท ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวหินคลุก หมู่ที่ ๕ สายข้างอู่นายทุม เอี่ยมจุ้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวหินคลุก หมู่ที่ ๕ สายข้างอู่นายทุม เอี่ยมจุ้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวหินคลุก หมู่ที่ ๑ สายนานายบัว ถึงนานายศรีนวล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวหินคลุก หมู่ที่ ๑ สายนานายบัว ถึงนานายศรีนวล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยเสริมผิวหินคลุก หมู่ที่ ๑๕ ซอยบ้านนางพะยอม ฟักสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยเสริมผิวหินคลุก หมู่ที่ ๑๕ ซอยบ้านนางพะยอม ฟักสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยเสริมผิวหินคลุก หมู่ที่ ๘ สายสายคันคลอง ๑ ซ้ายพลเทพ ฝั่งขวา จากถนนลาดยาง หน้ารพ.สต ถึงสุดคลอง โดยเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยเสริมผิวหินคลุก หมู่ที่ ๘ สายสายคันคลอง ๑ ซ้ายพลเทพ ฝั่งขวา จากถนนลาดยาง หน้ารพ.สต ถึงสุดคลอง โดยเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเก วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ด้วยเทศบาลตำบลนางลือ มีความจ้างโครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ที่ตั้งโครงการ ๑๕.๑๕๗๔๓๒ ๑๐๐.๐๙๔๐๑๘ (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนางลือ) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 35/2565 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค บี ศิลป์ชำนาญ วงเงินทำสัญญาจ้าง 485,000.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หมู่ที่ 12 ตำบลนางลือ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ... เชื่อมโยง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยเสริมผิวหินคลุก หมู่ที่ ๑ สายนานายบัว ถึงนานายศรี หมู่ที่ ๑ และโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยเสริมผิวหินคลุก หมู่ที่ ๕ สายข้างอู่นายทุม เอียมจุ้ย หมู่ที่ ๕ ตำบลนางลืออำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยเสริมผิวหินคลุก หมู่ที่ ๑ สายนานายบัว ถึงนานายศรี หมู่ที่ ๑ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังวหวัดชัยนาท ราคากลาง 252,223.11 บาท โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยเสริมผิวหินคลุก หมู่ที่ ๕ สายข้างอู่นายทุม เอียมจุ้ย หมู่ที่ ๕ ตำบลนางลืออำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ราคากลาง 151,399.95 บาท ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงเก็บพัสดุ สำนักงานเทศบาลตำบลนางลือ หมู่ที่ 3 ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงเก็บพัสดุ สำนักงานเทศบาลตำบลนางลือ หมู่ที่ 3 ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยวิธีคัดเลือก ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้าง วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้าง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้าง วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้าง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ. 80026 จากสายคันบึงนางลือ บ้านนางลือ หมู่ที่ ๒ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ. 80026 จากสายคันบึงนางลือ บ้านนางลือ หมู่ที่ ๒ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓,๑๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๒,๗๑๒ ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลนางลือ) ได้แก่ บริษัท สี่.ส.ทรายทองเจ้าพระยา จำกัด โดยเสนอราคา จำนวนเงิน ๖,๙๗๙๐๐๐ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ราคากลางและการคำนาณราคากลางโครงการต่อเติมอาคารโรงเก็บพัสดุสำนักงานเทศบาลตำบลนางลือ หมู่ที่ ๓ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท วิธีคัดเลือก วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โครงการต่อเติมอาคารโรงเก็บพัสดุสำนักงานเทศบาลตำบลนางลือ หมู่ที่ ๓ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 6.๐๐ เมตร ยาว 9 เมตร จุดที่ตั้งโครงการ 15.๑๑๔๖๘๔ ๑๐๐.๐๖๙๗๖๙ (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนางลือ) ราคากลางจำนวนเงิน 650,999.74บาท ... เชื่อมโยง
าคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ. ๘๐๐๒๖ จากสายคันบึงนางลือ บ้านนางลือ หมู่ที่ ๒ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท วิธีคัดเลือก วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ. 80026 จากสายคันบึงนางลือ บ้านนางลือ หมู่ที่ ๒ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓,๑๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๒,๗๑๒ ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลนางลือ) ราคากลาง เป็นเงิน 7,490,394.88 บาท (เจ็ดล้านสี่แสนดเก้าหมื่นสามร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์) ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้าง วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้าง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการต่อเติมอาคารโรงเก็บพัสดุสำนักงานเทศบาลตำบลนางลือ หมู่ที่ 3 ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ... เชื่อมโยง
ประกาศ เทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง เปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เงินอุดหนุนเฉาะกิจ) วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ประกาศ เทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง เปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เงินอุดหนุนเฉาะกิจ) ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้าง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้าง ... เชื่อมโยง
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 35/2564 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 35/2564 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ. 80026 จากสายคันบึงนางลือ บ้านนางลือ หมู่ที่ ๒ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยวิธี คัดเลือก วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ. 80026 จากสายคันบึงนางลือ บ้านนางลือ หมู่ที่ ๒ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ราคากลางจำนวนเงิน 7,591,851.87 บาท ... เชื่อมโยง
โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนา วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างปรับปรุงซุ้มคร่อมถนนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ก่อสร้างปรับปรุงซุ้มคร่อมถนนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ. 80026 จากสายคันบึงนางลือ บ้านนางลือ หมู่ที่ ๒ ตำบลนางลือ โดยวิธี คัดเลือก วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ. 80026 จากสายคันบึงนางลือ บ้านนางลือ หมู่ที่ ๒ ตำบลนางลือ ราคากลาง 7,420702.01 บาท ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน ๑ คัน ... เชื่อมโยง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารโรงเก็บวัสดุสำนักงานเทศบาลตำบลนางลือ หมู่ที่ ๓ วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 โครงการต่อเติมอาคารโรงเก็บวัสดุสำนักงานเทศบาลตำบลนางลือ หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖ เมตร จุดที่ตั้งโครงการ ๑๕.๑๑๔๖๘๔ ๑๐๐.๐๖๙๗๖๙ (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนางลือ) วงเงินงบประมาณ ๖๕๐,๙๙๙.๗๔ บาท (หกแสนห้าหมื่นเก้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือเรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้าง โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติคคอนกรีต หมู่ที่ ๖ สายจากสามแยก ถึงทดน้ำ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติคคอนกรีต หมู่ที่ ๖ สายจากสามแยก ถึงทดน้ำ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ตารางเมตร ตามสัญญาจ้างเลขที่ 119/๒๕๖4 ลงวันที่ 11 สิงหาคม ๒๕๖4 ผู้รับจ้างร้าน อดิเรก ก่อสร้าง วงเงินทำสัญญาจ้าง ๔๙๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ในวันที่ 23 สิงหาคม ๒๕๖4 ณ หมู่ที่ 6 เวลา 09.30 น. ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่องประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากโครงการเดิม หมู่ที่ ๓ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังวัดชัยนาท วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากโครงการเดิม หมู่ที่ ๓ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังวัดชัยนาท ผู้ที่ได้รับการ่คัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชัยนาทพัฒนา จำกัด ... เชื่อมโยง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากโครงการเดิม หมู่ที่ ๓ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังวัดชัยนาท วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากโครงการเดิม หมู่ที่ ๓ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังวัดชัยนาท ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น ๑๕.๑๒๑๙๖๒ ๑๐๐.๐๗๐๖๗๑ จุดสิ้นสุด ๑๕.๑๒๑๒๔๗ ๑๐๐.๐๖๘๔๗๘ (ตามแบบรูปปรายการงานของเทศบาลตำบลนางลือ) เป็นเงิน 477,220.05 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบบาทห้าสตางค์) ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำชั่วคราว วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำชั่วคราว โดยใช้ท่อ PVC ขนาด ๑๒ นิ้ว ระยะทาง ๘๘ เมตร บ่อพักน้ำ ๒ บ่อ ขุดดินเพื่อทำร่องน้ำบริเวณที่น้ำท่วมขังในตัวบ้าน ๔ หลังคาเรือน ๕๐ เมตร ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายปิยบุตร กิจธร โดยเสนอราคา ๙๕,๙๐๐ บาท ... เชื่อมโยง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างวางท่อระบายน้ำชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำชั่วคราว โดยใช้ท่อ PVC ขนาด ๑๒ นิ้ว ระยะทาง ๘๘ เมตร บ่อพักน้ำ ๒ บ่อ ขุดดินเพื่อทำร่องน้ำบริเวณที่น้ำท่วมขังในตัวบ้าน ๔ หลังคาเรือน ๕๐ เมตร  หมู่ที่ ๑๕ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ราคา ๙๕,๙๐๐ บาท ... เชื่อมโยง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงที่สูบน้ำเพื่อการเกษตรข้างบ้านอาจาร์หมาย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนางลือ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงที่สูบน้ำเพื่อการเกษตรข้างบ้านอาจาร์หมาย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนางลือ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบนางลือ เรื่องกำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่2 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ประกาศเทศบาลตำบนางลือ เรื่องกำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่2 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่องกำหนด วันเวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่องกำหนด วันเวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ประกาศเทศบาลตำำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมจากสะพานปูนถึงบ้านนางทองสุข ชูเชียน หมู่ที่ 11 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมจากสะพานปูนถึงบ้านนางทองสุข ชูเชียน หมู่ที่ 11 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองวังฉลาด วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองวังฉลาด ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบบาลำบลนางลือ เรื่องกำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ประกาศเทศบบาลำบลนางลือ เรื่องกำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เทศบาลตำบลนางลือ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เทศบาลตำบลนางลือ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลนางลือ (ขั้นตอนการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นเวอร์ชั่น ๔) ของเทศบาลตำบลนางลือ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลนางลือ (ขั้นตอนการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นเวอร์ชั่น ๔) ของเทศบาลตำบลนางลือ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำและพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เทศบาลตำบลนางลือ สามารนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ และรองรับกับระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX๓๐๐๐ V.๔.๐) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และรองรับโปรแกรมอื่นตามที่กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นกำหนดครอบคลุมพื้นที่ของเทศบาลตำบลนางลือ และจะต้องดูแลระบบหลังจากการส่งมอบ ตามรายละเอียดดังนี้ ๑. การปรับปรุงแผนที่แม่บท ผู้เสนอราคารับจ้างต้องดำเนินการปรับปรุงนำข้อมูลจากงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและหากมีการได้มาซึ่งข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินจากหน่วยงานอื่นภายหลังในระหว่างบริหารสัญญาหรือระหว่างประกันสัญญา ให้นำไปปรับปรุงและแก้ไขเพื่อนำเข้าสู่โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX๓๐๐๐V.๔.๐) และโปรแกรมประยุกต์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) หรือตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการสำรวจภาคสนามพร้อมบันทึกข้อมูลแผนที่ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ ๒. นำข้อมูลจากหน่วยงานท้องถิ่นที่ได้จากการสำรวจภาคสนามบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม LTAX ๓๐๐๐ (vertion๔) ตามแบบในระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด ภดส.๓ ภดส.๖ เป็นต้น ๓. ปรับปรุงแผนที่แม่บทกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ดิน ของสำนักงานที่ดินได้แจ้งมายังท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน ๔. ปรับปรุงแผนทาแม่บท ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และ จัดทำ ผท.๗ ตามที่เทศบาลตำบลคลองนางลือ ระบุ Zone Block และ Lot ๕ แนะนำเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานได้เมื่องานแล้วเสร็จ ตามโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โปรแกรมกรมส่งเสริม กำหนด 6. จำนวนไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ แปลง โครงการปรับปรุงงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยปรับปรุงงาน LTAX๓๐๐๐ เป็น V๔ และปรับปรุงงาน LTAX GIS เป็น V๒.๒ ตามโปรแกรมกรม - สอนการใช้งาน LTAX ๓๐๐๐ V๔ - สอนการใช้งาน LTAX GIS V๒.๒ - ปรับปรุงแผนที่แม่บท และ ลงระบบ LTAX GIS เช่น ข้อมูลถนน ข้อมูลแม่น้ำลำคลอง ข้อมูลหมุดแปลงที่ดิน - นำเข้าข้อมูล LTAX ๓๐๐๐V๔ เช่น โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างการใช้ประโยชน์ที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563) วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ประกาศเทศบาลเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563) ... เชื่อมโยง
สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 107/2564 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  ๗  สายซอยตาดวล บัวคลี่  หมู่ที่  ๗  ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท  จังหวัดชัยนาท วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  ๗  สายซอยตาดวล บัวคลี่  หมู่ที่  ๗  ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท  จังหวัดชัยนาทกว้าง ๓.๐๐ เมตร  ยาว ๖๕ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ ๑๕.๑๓๓๙๖๘ ๑๐๐.๐๕๐๕๔๕ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๕.๑๓๓๖๐๑ ๑๐๐.๐๕๐๐๖๓ (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนางลือ) ... เชื่อมโยง
สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 105/2564 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ สายทางเข้านายสมาน อ่อนสระ หมู่ที่ ๑๔  ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ สายทางเข้านายสมาน อ่อนสระ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท  กว้าง ๓.๐๐ เมตร  ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ  ๑๕.๑๒๕๗๔๗ ๑๐๐.๐๗๔๘๒๓  จุดสิ้นสุดโครงการ  ๑๕.๑๒๕๗๒๗ ๑๐๐.๐๗๕๘๔๙  (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนางลือ) ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ สายทางเข้านายสมาน อ่อนสระ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ สายทางเข้านายสมาน อ่อนสระ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาท กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ ๑๕.๑๒๕๗๔๗ ๑๐๐.๐๗๔๘๒๓ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๕.๑๒๕๗๒๗ ๑๐๐.๐๗๕๘๔๙ (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนางลือ) วงเงินงบประมาณ ๑๕๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายซอยตาดวล บัวคลี่ หมู่ที่ ๗ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายซอยตาดวล บัวคลี่ หมู่ที่ ๗ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ 15.๑๓๓๙๖๘ ๑๐๐.๐๕๐๕๔๕ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๕.๑๓๓๖๐๑ ๑๐๐.๐๕๐๐๖๓ (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนางลือ) วงเงินงบประมาณ ๙๑,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายคันบึงนางลือ จากถนน คอนกรีตเสริมเหล็กถึงสุดเขต หมู่ที่ ๒ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายคันบึงนางลือ จากถนน คอนกรีตเสริมเหล็กถึงสุดเขต หมู่ที่ ๒ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ๑๕.๑๑๙๒๙๙ ๑๐๐.๐๕๗๓๘๐ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๕.๑๑๙๙๗๘ ๑๐๐.๐๕๘๕๘๗ (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนางลือ) วงเงินงบประมาณ ๒๗๘,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที ๕ สายดอนมะกอกต่อจากโครงการเดิม หมู่ที่ ๕ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาทโดยวิธีเฉพาะเจาุจง วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ๕ สายดอนมะกอกต่อจากโครงการเดิม หมู่ที่ ๕ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๑๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ ๑๕.๑๓๐๖๕๕ ๑๐๐.๐๘๘๕๓๔ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๕.๑๒๙๑๒๒ ๑๐๐.๐๘๗๓๓๒ (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนางลือ) วงเงินงบประมาณ ๒๔๕,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ จากบ้านนางเมตตา เทียมรัตน์ ถึงบ้านนายประเสริฐ อยู่โต หมู่ที่ ๑๕ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ จากบ้านนางเมตตา เทียมรัตน์ ถึงบ้านนายประเสริฐ อยู่โต หมู่ที่ ๑๕ ตำบลนางลืออำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๕๕ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ 15.๑๓๙๓๔๒ ๑๐๐.๐๘๘๗๙๓ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๕.๑๓๘๙๗๕ ๑๐๐.๐๘๙๗๙๗ (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนางลือ) วงเงินงบประมาณ ๒๖๗,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ... เชื่อมโยง
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 98/2564 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ สายนานายสัญญา จีนจัน ถึงสุดเขตหมู่ที่ ๑๒ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังวัดชัยนาท วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ สายนานายสัญญา จีนจัน ถึงสุดเขตหมู่ที่ ๑๒ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังวัดชัยนาท กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๑๑ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ 15.๑๕๔๓๓๙ ๑๐๐.๐๘๗๕๓๙ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๕.๑๕๔๒๔๑ ๑๐๐.๐๘๘๗๗๕ (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนางลือ) งบประมาณ ๑๙๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ... เชื่อมโยง
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 97/2564 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จากสะพานปูน ถึงบ้านนางทองสุข ชูเชี่ยน หมู่ที่ 11 ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสะพานปูน ถึงบ้านนางทองสุข ชูเชี่ยน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ ๑๕.๑๔๒๓๖๑ ๑๐๐.๐๗๖๓๑๒ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๕.๑๔๐๕๕๒ ๑๐๐.๐๗๖๑๘๗ (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนางลือ) วงเงินงบประมาณ ๒๘๒,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ... เชื่อมโยง
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 95/2564 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายคันคลองวังฉลาด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองวังฉลาด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ ๑๕.๑๓๕๑๐๐ ๑๐๐.๐๔๗๕๓๑ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๕.๑๓๓๗๕๐ ๑๐๐.๐๔๗๖๔๒ (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนางลือ) วงเงินงบประมาณ ๒๗๘,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ... เชื่อมโยง
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 96/2564 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ ถนนซอย ๒ ถึงบ้านนายนิพันธ์ ดีอ่วม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ ถนนซอย ๒ ถึงบ้านนายนิพันธ์ ดีอ่วม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๗๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ 15.๑๕๘๗๓๙ ๑๐๐.๐๕๒๗๕๑ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๕.๑๕๗๐๗๔ ๑๐๐.๐๕๒๔๗๐ วงเงินงบประมาณ ๒๖๘,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ สายนานายสัญญา จีนจัน ถึงสุดเขตหมู่ที่ ๑๒ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังวัดชัยนาท โดยวิธีเ.ฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ สายนานายสัญญา จีนจัน ถึงสุดเขตหมู่ที่ ๑๒ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังวัดชัยนาท กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๑๑ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ ๑๕.๑๕๔๓๓๙ ๑๐๐.๐๘๗๕๓๙ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๕.๑๕๔๒๔๑ ๑๐๐.๐๘๘๗๗๕ (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนางลือ) งบประมาณ ๑๙๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ ถนนซอย ๒ ถึงบ้านนายนิพันธ์ ดีอ่วม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ ถนนซอย ๒ ถึงบ้านนายนิพันธ์ ดีอ่วม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๗๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ 15.๑๕๘๗๓๙ ๑๐๐.๐๕๒๗๕๑ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๕.๑๕๗๐๗๔ ๑๐๐.๐๕๒๔๗๐ วงเงินงบประมาณ ๒๖๘,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสะพานปูน ถึงบ้านนางทองสุข ชูเชี่ยน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสะพานปูน ถึงบ้านนางทองสุข ชูเชี่ยน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ ๑๕.๑๔๒๓๖๑ ๑๐๐.๐๗๖๓๑๒ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๕.๑๔๐๕๕๒ ๑๐๐.๐๗๖๑๘๗ (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนางลือ) วงเงินงบประมาณ ๒๘๒,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองวังฉลาด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองวังฉลาด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ ๑๕.๑๓๕๑๐๐ ๑๐๐.๐๔๗๕๓๑ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๕.๑๓๓๗๕๐ ๑๐๐.๐๔๗๖๔๒ (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนางลือ) วงเงินงบประมาณ ๒๗๘,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ... เชื่อมโยง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายซอยตาดวล บัวคลี่ หมู่ที่ ๗ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายซอยตาดวล บัวคลี่ หมู่ที่ ๗ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ ๑๕.๑๓๓๙๖๘ ๑๐๐.๐๕๐๕๔๕ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๕.๑๓๓๖๐๑ ๑๐๐.๐๕๐๐๖๓ (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนางลือ) วงเงินงบประมาณ ๙๒,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) 94,046.70.-บาท (เก้าหมื่นสี่พันสี่สิบหกบาทเจ็ดสิบสตางค์) ... เชื่อมโยง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายคันบึงนางลือ จากถนน คอนกรีตเสริมเหล็กถึงสุดเขตหมู่ที่ ๒ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายคันบึงนางลือ จากถนน คอนกรีตเสริมเหล็กถึงสุดเขตหมู่ที่ ๒ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ 15.๑๑๙๒๙๙ ๑๐๐.๐๕๗๓๘๐ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๕.๑๑๙๙๗๘ ๑๐๐.๐๕๘๕๘๗ (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนางลือ) วงเงินงบประมาณ ๒๗๙,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 285,818.05 บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบแปดบาทห้าสตางค์) ... เชื่อมโยง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ จากบ้านนางเมตตา เทียมรัตน์ ถึงบ้านนายประเสริฐ อยู่โต ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ จากบ้านนางเมตตา เทียมรัตน์ ถึงบ้านนายประเสริฐ อยู่โต ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๕๕ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ 15.๑๓๙๓๔๒ ๑๐๐.๐๘๘๗๙๓ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๕.๑๓๘๕๗๕ ๑๐๐.๐๘๙๗๙๗ (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนางลือ) วงเงินงบประมาณ ๒๗๒,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ๒๖๘,๒๘๖.๐๒.-บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบหกบาทสองสตางค์) ... เชื่อมโยง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายดอนมะกอกต่อจากโครงการเดิม หมู่ที่ ๕ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายดอนมะกอกต่อจากโครงการเดิม หมู่ที่ ๕ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๑๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ 15.๑๓๐๖๕๕ ๑๐๐.๐๘๘๕๓๔ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๕.๑๒๙๑๒๒ ๑๐๐.๐๘๗๓๓๒ (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนางลือ) วงเงินงบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ราคากลาง เป็นเงิน 246,110.95.-บาท (สองแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบบาทเก้าสิบห้าสตางค์) ... เชื่อมโยง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ สายทางเข้านายสมาน อ่อนสระ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ สายทางเข้านายสมาน อ่อนสระ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ ๑๕.๑๒๕๗๔๗ ๑๐๐.๐๗๔๘๒๓ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๕.๑๒๕๗๒๗ ๑๐๐.๐๗๕๘๔๙ (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนางลือ) วงเงินงบประมาณ ๑๖๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ราคากลาง เป็นเงิน ๑๕๘,๙๙๑.๒๙ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทยี่สิบเก้าสตางค์) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ เทศบาลตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ เทศบาลตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 26,300 บาท ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง การทำสัญญาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและชนส่ง รายการ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงการปรับปรุงระบบประปา พร้อมวางท่อเมนประปา หมู่ที่ ๑๓ ประปาบ้านหนองไซ เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ฯลฯ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โครงการปรับปรุงระบบประปา พร้อมวางท่อเมนประปา หมู่ที่ ๑๓ ประปาบ้านหนองไซ เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ฯลฯ ท่อพีวีซี ขนาด ๓” และ ๒” รวมความยาว ๑,๗๖๐ เมตร จุดที่ตั้งโครงการ ๑๕.๑๖๑๙๗๒ ๑๐๐.๐๗๓๒๙๘ (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนางลือ) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 160/๒๕๖3 ลงวันที่ 18 กันยายน ๒๕๖3 ผู้รับจ้างร้านกัญญาภัทร ก่อสร้าง วงเงินทำสัญญาจ้าง 296,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ... เชื่อมโยง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางปลิว คนซื่อ จากถนนคอนกรีตถึงบ่อทรัพยากรน้ำฯ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแค ตำบลนางลือ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางปลิว คนซื่อ จากถนนคอนกรีตถึงบ่อทรัพยากรน้ำฯ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแค ตำบลนางลือ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำท่วมขัง หมู่ที่ ๑๒ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำท่วมขัง หมู่ที่ ๑๒ ขนาดลูกบาศก์เมตร 12 นิ้ว ยาว ๖๔ เมตร ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 15 จากบ้านนางสายทิ้ง เพชรทองถึงบ้านนางบุญสร้าง มากุล วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 15 จากบ้านนางสายทิ้ง เพชรทองถึงบ้านนางบุญสร้าง มากุล ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 15 จากบ้านนางสายทิ้ง เพชรทองถึงบ้านนางบุญสร้าง มากุล วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 15 จากบ้านนางสายทิ้ง เพชรทองถึงบ้านนางบุญสร้าง มากุล ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 สายคันคลองระหานต่อจากโครงการเดิม วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ สายคันคลองระหานต่อ จากโครงการเดิม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ ๑๕.๑๒๒๗๒๘  ๑๐๐.๐๗๒๖๑๑ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๕.๑๒๔๖๒๖ ๑๐๐.๐๗๓๙๙๘ (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนางลือ)  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 128/2563 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 สายกลางหมู่บ้านถึงฟาร์มไก่ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 สายกลางหมู่บ้านถึงฟาร์มไก่ จำนวนเงิน 479,500 บาท ... เชื่อมโยง
สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 127/2563 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 สายห้วยปลาชอน วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 สายห้วยปลาชอน วงเงิน 489,500 บาท ... เชื่อมโยง
สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 126/2563 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ซ้าย พลเทพ ถึงนานายสมนึก บุญส่ง วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ซ้าย พลเทพ ถึงนานายสมนึก บุญส่ง จำนวน 100,000 บาท ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563) วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประกาศเทศบาลเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563) ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือเรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาสำนักงานเทศบาลตำบลนางลือ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ด้วยเทศบาลตำบลนางลือ มีความประสงค์จะดำเนินการตรวจรับงานจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาสำนักงานเทศบาลตำบลนางลือ (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาตำบลนางลือ) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 116/๒๕๖3 ลงวันที่ 4 มิถุนายน ๒๕๖3 ผู้รับจ้างบริษัท ชัยนาทพัฒนา จำกัด วงเงินทำสัญญาจ้าง 55,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ในวันที่ 22 มิถุนายน ๒๕๖3 ณ หมู่ที่ 3 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ... เชื่อมโยง
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 115/2563 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ จากบ้านนายเฉลิม เนียมทอง ถึงบ้านนายแดง ชุ่มมา วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ จากบ้านนายเฉลิม เนียมทอง ถึงบ้านนายแดง ชุ่มมา ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๙ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ ๑๕.๑๑๙๐๕๕  ๑๐๐.๐๖๒๔๗๑ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๕.๑๑๘๖๕๕ ๑๐๐.๐๖๒๔๖๗ (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนางลือ) ... เชื่อมโยง
สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 114/2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จากบ้านนายไพยงค์ เหลืองสำเภา ถึงสะพานปูนห้วยเดื่อ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จากบ้านนายไพยงค์ เหลืองสำเภา ถึงสะพานปูนห้วยเดื่อ จำนวนเงิน 355,500 บาท ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 113/2563 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 สายคันคลองระหานต่อจากโครงการเดิม วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 สายคันคลองระหานต่อจากโครงการเดิมวงเงินในสัญญาจ้าง 488,500 บาท ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ สายคันคลองระหานต่อจากโครงการเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ สายคันคลองระหานต่อจากโครงการเดิม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ ๑๕.๑๒๒๗๒๘ ๑๐๐.๐๗๒๖๑๑ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๕.๑๒๔๖๒๖ ๑๐๐.๐๗๓๙๙๘ (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนางลือ) ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนหมู่ที่ ๒ บริเวณร้านค้าชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563 จ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนหมู่ที่ ๒ บริเวณร้านค้าชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉลอมการโยธา โดยเสนอราคา ๖๑,๕๐๐ บาท ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาทำงานตำบลนางลือฝั่งขวา หมู่ที่ 3 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 จ้างเหมาทำงานตำบลนางลือฝั่งขวา หมู่ที่ 3 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาการปรับปรุงภูมิทัศสำนักงานเทศบาลตำบลนางลือฝั่งซ้าย หมู่ที่3 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 จ้างเหมาการปรับปรุงภูมิทัศสำนักงานเทศบาลตำบลนางลือฝั่งซ้าย หมู่ที่3 ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ ๔ ด้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ ๔ ด้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 4/2563 ลงวันที่ 17 กุมภาพนธ์ 2563 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายเอี่ยม เพ็ชรทอง ถึงซุ้มประตูทิศใต้ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายเอี่ยม เพ็ชรทอง ถึงซุ้มประตูทิศใต้ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๔๖ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ ๑๕.๑๔๒๐๑๓ ๑๐๐.๐๘๔๒๑๘ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๕.๑๔๐๑๕๘ ๑๐๐.๐๘๓๐๓๕ (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนางลือ) งบประมาณ ๕๕๙,๐๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.๘๐๐๒๓ สายบ้านนางลือ-บ้านวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ หมู่ที่๑,๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.๘๐๐๒๓ สายบ้านนางลือ-บ้านวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ หมู่ที่๑,๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้งโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อในส่วนที่ชำรุดเสียหาย จำนวย ๓ สายทาง วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อในส่วนที่ชำรุดเสียหาย จำนวย ๓ สายทาง ดังนี้ ๑. ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อในส่วนที่ ชำรุดเสียหาย สายจากนานายสมชาย ดีน้อย ถึงนานายทองพูล ชูเกตุ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๙๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๖๐.๙๐ ลบ.ม. เกลี่ยแต่ง ๒. ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อในส่วน ที่ชำรุดเสียหาย สายจากประปาหมู่ที่ ๑๓ เลียบคันแม่น้ำท่าจีน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๒๑.๐๐ ลบ.ม. เกลี่ยแต่ง ๓. ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อในส่วน ที่ชำรุดเสียหาย สายคันคลองห้วยคู้ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๖๕ เมตร ปริมาตร หินคลุก ๗๖.๕๐ ลบ.ม. เกลี่ยแต่ง ราคากลาง ๖๖,๖๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) ... เชื่อมโยง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ สายหนองปลาดุกก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว๑๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรพื้น คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๕๒ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น LAT๑๕.๑๔๓๙๖๑ LONG ๑๐๐.๐๗๒๒๑๓ จุดสิ้นสุด LAT ๑๕.๑๔๒๖๘๑ LONG ๑๐๐.๐๗๑๐๖๑ (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนางลือและแบบมาตรฐานงานทาง อปปท.) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ... เชื่อมโยง
โครงการก่อร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก หมู่ที่ 11 วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ สายหนองปลาดุกก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว๑๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรพื้น คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๕๒ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น LAT๑๕.๑๔๓๙๖๑ LONG ๑๐๐.๐๗๒๒๑๓ จุดสิ้นสุด LAT ๑๕.๑๔๒๖๘๑ LONG ๑๐๐.๐๗๑๐๖๑  (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนางลือและแบบมาตรฐานงานทาง อปปท.) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วม การอบรมพี่เลี้ยง (Coaching) สนับสนุนการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น 3 กองทุนระดับจังหวัด เขต 3 นครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วม การอบรมพี่เลี้ยง (Coaching) สนับสนุนการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น 3 กองทุนระดับจังหวัด เขต 3 นครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2562 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด