กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
คำสั่ง 138/2565 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพลังงานเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณ ในวันที่ 19 เม.ย.65 วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 คำสั่ง 138/2565 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพลังงานเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณ ในวันที่ 19 เม.ย.65 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง 134/2565 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลร่วมโครงการอบรม หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ตาม ว.78 ลงวันที่ 31 ม.ค. 65) เทคนิคการบริหารงานพัสดุท้องถิ่น และวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินกรณีต่างๆ ของ อปท. ระ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565 คำสั่ง 134/2565 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลร่วมโครงการอบรม หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ตาม ว.78 ลงวันที่ 31 ม.ค. 65) เทคนิคการบริหารงานพัสดุท้องถิ่น และวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินกรณีต่างๆ ของ อปท. ระหว่างวันที่ 28-30 เม.ย.65 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง 128/2565 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลร่วมโครงการอบรม หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ตาม ว.78 ลงวันที่ 31 ม.ค. 65) เทคนิคการบริหารงานพัสดุท้องถิ่น และวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินกรณีต่างๆ ของ อปท. ระ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 คำสั่ง 128/2565 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลร่วมโครงการอบรม หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ตาม ว.78 ลงวันที่ 31 ม.ค. 65) เทคนิคการบริหารงานพัสดุท้องถิ่น และวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินกรณีต่างๆ ของ อปท. ระหว่างวันที่ 28-30 เม.ย.65 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง 82/2565 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท.) ในวันที่ 30 มี.ค. 2565 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 คำสั่ง 82/2565 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท.) ในวันที่ 30 มี.ค. 2565 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง 27/2565 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลร่วมโครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 คำสั่ง 27/2565 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลร่วมโครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 21 ก.พ. 2565 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง 26/2565 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 18 ก.พ. 65 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 คำสั่ง 26/2565 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 18 ก.พ. 65 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง 22/2565 เรื่อง ให้พนักงานร่วมการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ (การใช้ผังน้ำ) โครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำสะแกกรัง ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจีน ในวันที่ 8 ก.พ.2565 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 คำสั่ง 22/2565 เรื่อง ให้พนักงานร่วมการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ (การใช้ผังน้ำ) โครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำสะแกกรัง ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจีน ในวันที่ 8 ก.พ.2565 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง 21/2565 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลร่วมประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 4 (การประชุมปัจฉิมนิเทศ) โครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำสะแกกรัง ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจีน ในวันที่ 8 ก.พ..2565 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 คำสั่ง 21/2565 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลร่วมประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 4 (การประชุมปัจฉิมนิเทศ) โครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำสะแกกรัง ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจีน ในวันที่ 8 ก.พ..2565 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง 19/2565 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกและศักยภาพครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 "ครอบครัววิถีใหม่ไร้ความรุนแรงในครอบครัว" ในวันที่ 3 ก.พ.2565 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 คำสั่ง 19/2565 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกและศักยภาพครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 "ครอบครัววิถีใหม่ไร้ความรุนแรงในครอบครัว" ในวันที่ 3 ก.พ.2565 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง 11/2565 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครื่อข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมการจัดการพลังงา่น แผ่นเจ้าหน้าที่ อปท. ระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2565 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 คำสั่ง 11/2565 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครื่อข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมการจัดการพลังงา่น แผ่นเจ้าหน้าที่ อปท. ระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2565 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การเข้าร่วมสัมมนา "แนวทางการยกระดับผลการประเมิน ITA ของ อปท." โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล อปท, เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 การเข้าร่วมสัมมนา "แนวทางการยกระดับผลการประเมิน ITA ของ อปท." โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล อปท, เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รูปแบบออนไลน์ (Zoom Webiner) เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2565 มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง 357/2564 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมอบรม เรื่อง หลักกฎหมายและกระบวนการบริหารงานบุคคลของ อปท.ด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คำสั่ง 357/2564 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมอบรม เรื่อง หลักกฎหมายและกระบวนการบริหารงานบุคคลของ อปท.ด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานการสัมมนาโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2564 ส่วนที่ 2 วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 รายงานการสัมมนาโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2564 ส่วนที่ 2 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง 330/2564 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปี งปม. พ.ศ.2563-2564 ส่วนที่ 2 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คำสั่ง 330/2564 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปี งปม. พ.ศ.2563-2564 ส่วนที่ 2 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานผลการเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพด้วยระบบ Local MOOC วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 รายงานผลการเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพด้วยระบบ Local MOOC ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพด้วยระบบ Local MOOC เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองให้กับบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค บุคลากรในสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และประชาชน โดยได้พัฒนาเนื้อหารายวิชาในด้านต่างๆ ประกอบด้วย การเงินการคลังท้องถิ่น งานบุคลากร การบริการสาธารณะท้องถิ่น กฎหมายท้องถิ่น ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น เทคนิคการบริหารราชการ และสาระน่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยระบบ Local MOOC กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดให้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (www.dla.go.th) แบนเนอร์กลาง “Local MOOC” ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่งเทศบาลตำบลนางลือ ที่ 212/2564 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระมความหิตเห็น ในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านพลังงนระดับจังหวัด รุ่นที่ ๓ ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิผลการคำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพลังงานเชิงพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 คำสั่งเทศบาลตำบลนางลือ ที่ 212/2564 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระมความหิตเห็น ในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านพลังงนระดับจังหวัด รุ่นที่ ๓ ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิผลการคำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพลังงานเชิงพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเข้าร่วมโครงการ "โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตใจ" วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเข้าร่วมโครงการ "โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตใจ" ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การปฏิบัติราชการ การบริหารงานบุคคล การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น และการเสนอจัดตั้งกระทรวงท้องถิ่น วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การปฏิบัติราชการ การบริหารงานบุคคล การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น และการเสนอจัดตั้งกระทรวงท้องถิ่น ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 2 (ระดับกลุ่มจังหวัดหรือจังหวัด) โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสะแกกรัง ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจีน วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 2 (ระดับกลุ่มจังหวัดหรือจังหวัด) โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสะแกกรัง ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจีน ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมประชาคม เตรียมความพร้อมปรับปรุงประตูระบายน้ำกลางคองระบายใหญ่สุพรรณ 1 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมประชาคม เตรียมความพร้อมปรับปรุงประตูระบายน้ำกลางคองระบายใหญ่สุพรรณ 1 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามการป้องกันและทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายนายทรงศักดิ์ จันทร์ขาว) วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามการป้องกันและทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายนายทรงศักดิ์ จันทร์ขาว) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามการป้องกันและทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายนางสาวสมพร เทพอาษา) วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามการป้องกันและทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายนางสาวสมพร เทพอาษา) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกลไกด้านครอบครัวจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกลไกด้านครอบครัวจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่ข้าราชการและบุคลากรรัฐจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่ข้าราชการและบุคลากรรัฐจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้ารวมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานด้าน การประมาณ กำหนดราคา การจัดจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้ารวมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานด้าน การประมาณ กำหนดราคา การจัดจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2563 ของสภาเด็กและเเยาวชนอำเภอเมืองชัยนาท วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2563 ของสภาเด็กและเเยาวชนอำเภอเมืองชัยนาท ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามและส่งเสริมการพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามและส่งเสริมการพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานด้าน การประมาณ กำหนดราคา การจัดจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานด้าน การประมาณ กำหนดราคา การจัดจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข่าร่วมการประชุมชี้แจง เรื่องหลักเกณฑ์ราชการที่ดีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด ด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุของเจ้าหน้าที่ อปท. วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข่าร่วมการประชุมชี้แจง เรื่องหลักเกณฑ์ราชการที่ดีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด ด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุของเจ้าหน้าที่ อปท. ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (L TAX 3000) เพื่อรองรบการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (L TAX 3000) เพื่อรองรบการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมการคัดเลือกกรรมการผู้แทนในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กรณีครบวาระดำรงตำแหน่ง วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมการคัดเลือกกรรมการผู้แทนในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กรณีครบวาระดำรงตำแหน่ง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร นิติกร รุ่นที่ 40 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร นิติกร รุ่นที่ 40 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่ือง ให้สมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมโครงการ โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตใจ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คำสั่ง เรื่ือง ให้สมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมโครงการ โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตใจ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลร่วมออกเยี่ยมติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามแนวทาง Developmental Evaluation ; DE วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ให้พนักงานเทศบาลร่วมออกเยี่ยมติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามแนวทาง Developmental Evaluation ; DE ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการสภาเด็กและเยาวชน จ.ชัยนาท วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการสภาเด็กและเยาวชน จ.ชัยนาท ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่องค์กรปกรคาองส่วนท้องถิ่น วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ให้พนักงานเทศบาลร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่องค์กรปกรคาองส่วนท้องถิ่น ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลร่วมการสัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2563 (ตามโีครงการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลร่วมการสัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2563 (ตามโีครงการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและบริหารงานกองทุนท้องถิ่น 3 กองทุน จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและบริหารงานกองทุนท้องถิ่น 3 กองทุน จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลร่วมการสัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่น (LPA) วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 ให้พนักงานเทศบาลร่วมการสัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดเนินงานและบริหารกองทุนท้องถิ่น 3 กองทุน จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 ให้พนักงานเทศบาลร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดเนินงานและบริหารกองทุนท้องถิ่น 3 กองทุน จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย และการสร้างค่านิยมปลูกจิตสำนึกให้กับข้าราชการฯ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 การเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย และการสร้างค่านิยมปลูกจิตสำนึกให้กับข้าราชการฯ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 - 2564 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 - 2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2563 เรื่อง "ท้องถิ่นไทยกับก้าวใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยื่น" วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2563 เรื่อง "ท้องถิ่นไทยกับก้าวใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยื่น" ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2564 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ให้พนักงานเทศบาลร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลร่วมโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2563 เรื่อง "ท้องถิ่นไทยกับก้าวใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ให้พนักงานเทศบาลร่วมโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2563 เรื่อง "ท้องถิ่นไทยกับก้าวใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น "หัวใจของงานบริหารงานบุคคล" วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น "หัวใจของงานบริหารงานบุคคล" ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานครูเทศบาล เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ให้พนักงานครูเทศบาล เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานระดับท้องถิ่น ในการประชุมประชาคมท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานระดับท้องถิ่น ในการประชุมประชาคมท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) โครงการศึกษษเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ๋ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) โครงการศึกษษเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ๋ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการสร้างความตระหนักแลเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ กิจกรรม : การเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุในชุมชน ประจำปี 2563 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการสร้างความตระหนักแลเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ กิจกรรม : การเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุในชุมชน ประจำปี 2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยง (Coaching) ด้วยการประเมินผ และการพัฒฯษ (Developmental Evaluation;DE) วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยง (Coaching) ด้วยการประเมินผ และการพัฒฯษ (Developmental Evaluation;DE) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานครูเทศบาล เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร"การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 ให้พนักงานครูเทศบาล เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร"การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม"การพัฒนาสมรรถนะสำหรับนักบริหาร เพื่อการประเมินประสิทธิภาพและผลสำเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม"การพัฒนาสมรรถนะสำหรับนักบริหาร เพื่อการประเมินประสิทธิภาพและผลสำเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ระหว่างวันที่ 15 - 17 มกราคม 2563 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมการประชุมและสัมมนาทางวิชการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมการประชุมและสัมมนาทางวิชการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมการประชุมและสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมการประชุมและสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 29 -31 มกราคม 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสุตร "นักวิชการเงินและบัญชี รุ่นที่ 35" วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสุตร "นักวิชการเงินและบัญชี รุ่นที่ 35" ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมดครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักวิชากรเงินและบัญชี รุ่นที่ 35" วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมดครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักวิชากรเงินและบัญชี รุ่นที่ 35" ระหว่างวันที่ 2 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลตลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 125" วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 125" ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมอบรมโครงการ "การบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมในบริบทของ อปท. : เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ การเบิกจ่ายงบประมาณและดำเนินการตามแนวทางใหม่เพิ่มเติมและระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมอบรมโครงการ "การบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมในบริบทของ อปท. : เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ การเบิกจ่ายงบประมาณและดำเนินการตามแนวทางใหม่เพิ่มเติมและระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ฉบับใหม่ล่าสุด" ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่" รุ่นที่ 55 วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่" รุ่นที่ 55 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 125" วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 125"อระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมอบรมโครงการ"การบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมในบริบทของ อปท. ฯ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมอบรมโครงการ"การบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมในบริบทของ อปท. : เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ การเบิกจ่ายงบประมาณและดำเนินการตามแนวทางใหม่เพิ่มเติมและระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ฉบับใหม่ล่าสุด" ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "หลักสูตรปฐมนิทเศข้าร่ชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่" รุ่นที่ 55 วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "หลักสูตรปฐมนิทเศข้าร่ชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่" รุ่นที่ 55 ระหว่างวันที่ 15 - 20 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเมาน์เท่นบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 64" วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 64" ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลาง พนักงานเทศบาล (ก.ท.)แทนตำแหน่งที่ว่าง วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลาง พนักงานเทศบาล (ก.ท.)แทนตำแหน่งที่ว่าง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) แทนตำแหน่งที่ว่าง วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่ อปท.เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนกระจายอำนาจให้แก่ อปท.และแผนการปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ 3) และการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการที่ดี วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่ อปท.เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนกระจายอำนาจให้แก่ อปท.และแผนการปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ 3) และการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการที่ดี ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่ อปท.เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และแผนการปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ 3) และการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการที่ดี วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่ อปท.เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และแผนการปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ 3) และการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการที่ดี ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมแอมโปเรสซิเดนซ์ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระดับเขต ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระดับเขต ปีงบประมาณ 2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุชภาพแห่งชาติ ระดับเขต ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุชภาพแห่งชาติ ระดับเขต ปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิล รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงาน เทศบาล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงาน เทศบาล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 31 ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 31 ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานครร ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิรูปองค์การของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 ให้พนักงานเทศบาลร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิรูปองค์การของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาล ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 ให้พนักงานเทศบาล ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมนันทภรณ์ โรงแรมแฟนตาซีรีสอร์ท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลร่วมโครงการกลไกในการแก้ปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันแก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 ให้พนักงานเทศบาลร่วมโครงการกลไกในการแก้ปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันแก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 10 - 11 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาธาราริเวอร์ไซต์ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลร่วมฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 ให้พนักงานเทศบาลร่วมฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 24 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลร่วมโครงการกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้งกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 ให้พนักงานเทศบาลร่วมโครงการกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้งกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 10 - 11 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาธาราริเวอร์ไซต์ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลร่วมประชุมการกำกับ ติดตามและหลักการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เขต 3 นครสวรรค์ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ให้พนักงานเทศบาลร่วมประชุมการกำกับ ติดตามและหลักการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เขต 3 นครสวรรค์ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องทับทิมทอง แกรนด์ฮอล์ โรงแรมบ้านสวนรีสอรท์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้คณะผู้บริหารเทศบาลเข้าร่วมโครงการ "โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตใจ" วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ให้คณะผู้บริหารเทศบาลเข้าร่วมโครงการ "โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตใจ" ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ วัดป่าดงเย็น ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้สมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมโครงการ "โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตใจ" วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ให้สมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมโครงการ "โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตใจ" ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ วัดป่าดงเย็น ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการ "โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตใจ" วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการ "โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตใจ" ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ วัดป่าดงเย็น ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลร่วมโครงการ "COMMUNITY HEALTH LITERACY" "กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น : รอบรู้จัดการระบบสุขภาพโดยชุมชน" พ.ศ. 2562 วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ให้พนักงานเทศบาลร่วมโครงการ "COMMUNITY HEALTH LITERACY" "กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น : รอบรู้จัดการระบบสุขภาพโดยชุมชน" พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานครูเทศบาลร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัด อปท. วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ให้พนักงานครูเทศบาลร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัด อปท. ระหว่างวันที่ 6 - 9 กันยายน 2562 ณ โรงแรงเมาท์เท่น บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลร่วมการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง ครั้งที่ 1 การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ให้พนักงานเทศบาลร่วมการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง ครั้งที่ 1 การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องราชาวดี โรงแรงชัยนาทธานี อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมอบรมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมอบรมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมมิลาเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เหขหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางการปฏิบัติงานตามพระราบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ให้พนักงานเทศบาลร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางการปฏิบัติงานตามพระราบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดชัยนาท ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานครูเทศบาลเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการจัดทำรายงานประเมินตรนเองของสถานศึกษาประเภท ศพด. (SAR) ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ให้พนักงานครูเทศบาลเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการจัดทำรายงานประเมินตรนเองของสถานศึกษาประเภท ศพด. (SAR) ประจำปี พ.ศ. 2562 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลร่วมประชุมการกำกับติดตาม และการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนแบบมีส่วนร่วมของทีมพี่เลี้ยง (Coaching) ระดับจังหวัด เขต 3 นครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ให้พนักงานเทศบาลร่วมประชุมการกำกับติดตาม และการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนแบบมีส่วนร่วมของทีมพี่เลี้ยง (Coaching) ระดับจังหวัด เขต 3 นครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 8 กรกฏาคม 2562 ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลร่วมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักทะเบียนท้องถิ่น วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ให้พนักงานเทศบาลร่วมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักทะเบียนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 7 - 12 กรกฏาคม 2562 ณ โรงแรมธาราแกรนด์ แอนด์ สปา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลร่วมโครงการประชุมเชิปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ให้พนักงานเทศบาลร่วมโครงการประชุมเชิปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดทำรายงานสำรวจทรัพย์สิน การคิดค่าเสื่อราคา (การจัดทำรายงานตามแบบ อปท.-สท.1, อปท.-สท.2 และ อปท.-สท3) ของ อปท. และการตรวจสอบงบการเงินระหว่างมือและระบบ e-LAAS พร้อมกลยุทะ์การแก้ไขข้อผิดพลาด ฯ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ให้พนักงานเทศบาลร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดทำรายงานสำรวจทรัพย์สิน การคิดค่าเสื่อราคา (การจัดทำรายงานตามแบบ อปท.-สท.1, อปท.-สท.2 และ อปท.-สท3) ของ อปท. และการตรวจสอบงบการเงินระหว่างมือและระบบ e-LAAS พร้อมกลยุทะ์การแก้ไขข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานในระบบ (e-LAAS) ระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานครูเทศบาลร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำรับอาหารสำหรับ ร.ร. แบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) และโปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและการพัฒนาเด็กสำหรับ ร.ร. (KidDiary School) ของอปท. ปีงบฯ 2562(เพิ่มเติม) วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ให้พนักงานครูเทศบาลร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำรับอาหารสำหรับ ร.ร. แบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) และโปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและการพัฒนาเด็กสำหรับ ร.ร. (KidDiary School) ของอปท. ปีงบฯ 2562 (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนของทีมพี่เลี้ยง (Coaching) กองทุนท้องถิ่น ฯ จัหงวัดชัยนาท วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ให้พนักงานเทศบาลร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนของทีมพี่เลี้ยง (Coaching) กองทุนท้องถิ่น ฯ จัหงวัดชัยนาท ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ห้องประชุมหลวงปู่ศุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการขับเตลื่อนการดำเนินงานตามแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการขับเตลื่อนการดำเนินงานตามแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมนันทภรณ์ โรงแรมแฟนตาซี รีสอร์ท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโดยทั่วไป จากผู้ให้บริการและรับบริการ ประจำปี 2562 วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโดยทั่วไป จากผู้ให้บริการและรับบริการ ประจำปี 2562 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลร่วมเป็นวิทยากรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนของทีมพี่เลี้ยง (Coaching) กองทุนท้องถิ่น ฯ จังหวัดชัยนา วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ให้พนักงานเทศบาลร่วมเป็นวิทยากรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนของทีมพี่เลี้ยง (Coaching) กองทุนท้องถิ่น ฯ จังหวัดชัยนา ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) และการเตรียมเพื่อรับการตรวจประเมินฯ ประจำปี 2562 วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) และการเตรียมเพื่อรับการตรวจประเมินฯ ประจำปี 2562 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมอบรม "การบริหารราชการท้องถิ่น ภายใต้พระราชบัญญัติท้องถิ่นที่กำหนดใหม่" วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมอบรม "การบริหารราชการท้องถิ่น ภายใต้พระราชบัญญัติท้องถิ่นที่กำหนดใหม่" ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่น หใ้สอดคล้องตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 - 2564 วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่น หใ้สอดคล้องตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 - 2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับ อปท." วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับ อปท." ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมการประชุมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกรรมการกองทุนฯ ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จังหวัดชัยนาท อุทัยธานี วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมการประชุมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกรรมการกองทุนฯ ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จังหวัดชัยนาท อุทัยธานี ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการ อบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส" วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการ อบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพมหานคร ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 22" วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 22" ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมการอบรมดำเนินงานเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงเด็กแรกเกิด วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมการอบรมดำเนินงานเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงเด็กแรกเกิด ในวันที่ 25 เมษายน 2562 ณ โรงแรงอะเดรียติค พาเลซ ถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2562 "ทศวรรษใหม่การปกครองท้องถิ่นไทย" วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2562 "ทศวรรษใหม่การปกครองท้องถิ่นไทย" ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการ หลักสูตร"การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี ของ อปท. และระบบข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ" วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการ หลักสูตร"การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี ของ อปท. และระบบข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ" ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ" วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ" ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนแม่บท) ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) เพื่อรองรับกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนแม่บท) ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) เพื่อรองรับกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ... อ่านต่อ
ให้พนักงานครูเทศบาลเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และแผนการจัดประสบการณ์ด้วยโครงงานอย่างง่าย (Active Learning) ตามหลัก "ศาสตร์พระราชา" วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ให้พนักงานครูเทศบาลเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และแผนการจัดประสบการณ์ด้วยโครงงานอย่างง่าย (Active Learning) ตามหลัก "ศาสตร์พระราชา" ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานครูเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนนำสำรับอาหารสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ(Thai School Lunch)และโปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กสำหรับโรงเรียน(KidDiary School)ของสถานศึกษาสังกัด อปท. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ให้พนักงานครูเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนนำสำรับอาหารสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ(Thai School Lunch)และโปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กสำหรับโรงเรียน(KidDiary School)ของสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานครูเทศบาลเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ของ ศมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2562 ศพด. (ภาคกลาง) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ให้พนักงานครูเทศบาลเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ของ ศมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2562 ศพด. (ภาคกลาง) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแนวทางการคัดแยกเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแนวทางการคัดแยกเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลเข้าประชุมส่งเสริมองค์กรภาคีระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในการจัดบริการดูแลสุขภาพกลุ่มเด็กปฐมวัย เขต 3 นครสวรรค์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ให้พนักงานเทศบาลเข้าประชุมส่งเสริมองค์กรภาคีระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในการจัดบริการดูแลสุขภาพกลุ่มเด็กปฐมวัย เขต 3 นครสวรรค์ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคฯ ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคฯ ปีงบประมาณ 2562 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบแผงตรวจติดตาม (Dashboard) วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบแผงตรวจติดตาม (Dashboard) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าและโรคติดต่อทั่วไป วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ให้พนักงานเทศบาลร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าและโรคติดต่อทั่วไป ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลร่วม ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ให้พนักงานเทศบาลร่วม ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลร่วม กิจกรรมงานวันคนพิการสากลจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2561 วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ห้พนักงานเทศบาลร่วม กิจกรรมงานวันคนพิการสากลจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ให้พนักงานเทศบาลร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ "การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และวิธีปฏิบัติในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามแนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของ อปท." วันที่ 31 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ "การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และวิธีปฏิบัติในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามแนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของ อปท." ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลเข่้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ให้พนักงานเทศบาลเข่้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมสันนิบาติเทศบาลภาคกลาง วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมสันนิบาติเทศบาลภาคกลาง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานครูเทศบาลร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเครือข่ายท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ จังหวัดชัยนาท วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ให้พนักงานครูเทศบาลร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเครือข่ายท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ จังหวัดชัยนาท ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้ครูผู้ดูแลเด็กร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูพี่เลี้ยงและผู้เกี่ยวข้องในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตสุขภาพที่ 3 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ให้ครูผู้ดูแลเด็กร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูพี่เลี้ยงและผู้เกี่ยวข้องในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตสุขภาพที่ 3 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาท วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาท ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติมืออาชีพ กิจกรรมการอบรมวิทยากรจังหวัด วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติมืออาชีพ กิจกรรมการอบรมวิทยากรจังหวัด ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "18 ปี การกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก้าวสู่การปฏิรูป ภายใต้รัฐธรรมนูญฮบับใหม่" วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "18 ปี การกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก้าวสู่การปฏิรูป ภายใต้รัฐธรรมนูญฮบับใหม่" ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักสันทนาการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักสันทนาการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม" วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ให้สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม" ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาล ร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ให้พนักงานเทศบาล ร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ 2560 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาล ร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ให้พนักงานเทศบาล ร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ 2560 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาล ร่วมประชุมระดับพื้นที่โครงการ ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ให้พนักงานเทศบาล ร่วมประชุมระดับพื้นที่โครงการ ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลร่วมอบรมหลักสูตร "การพัฒนากระบวนการดำเนินคดีปกครองของเจ้าหน้าที่รัฐ เชิงปฏิบัติการ การแก้ต่าง ว่าต่าง ร่างฟ้อง ร่างคำให้การและการเตรียมพยานหลักฐาน กรณีหน่วยงานหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคู่ความร่วมในคดี" วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ให้พนักงานเทศบาลร่วมอบรมหลักสูตร "การพัฒนากระบวนการดำเนินคดีปกครองของเจ้าหน้าที่รัฐ เชิงปฏิบัติการ การแก้ต่าง ว่าต่าง ร่างฟ้อง ร่างคำให้การและการเตรียมพยานหลักฐาน กรณีหน่วยงานหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคู่ความร่วมในคดี" ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง รายนายทรงศักดิ์ จันทร์ขาว ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สันนิบาตเทศบาลภาคกลาง วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สันนิบาตเทศบาลภาคกลาง รายนายอำนาจ พบพาน ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การคำณวนราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์" สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในภูมิภาค วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การคำณวนราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์" สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในภูมิภาค รายนายพรสิน จูเทศ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าร่วมโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าร่วมโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลร่วมการอบรสัมมนาชีแจงทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ-อปท.) ประจำปี 2560 ตามดครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ให้พนักงานเทศบาลร่วมการอบรสัมมนาชีแจงทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ-อปท.) ประจำปี 2560 ตามดครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ... เชื่อมโยง
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 6 ของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 6 ของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ณ ห้องประชุม อรรถไกรวัลวที ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลร่วมอบรมโครงการอบรมผู้ช่วยปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 ให้พนักงานเทศบาลร่วมอบรมโครงการอบรมผู้ช่วยปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและพนักงานเทศบาลเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเกณฑ์ประเมิน/การจัดทำเอกสารประกอบการประเมิน Long Term Care วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560 ให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและพนักงานเทศบาลเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเกณฑ์ประเมิน/การจัดทำเอกสารประกอบการประเมิน Long Term Care ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลเข้าประชุมส่งเสริมองค์กรภาคีระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในการจัดบริการดูแลสุขภาพกลุ่มเด็กปฐมวัย เขต 3 นครสวรรค์ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560 ให้พนักงานเทศบาลเข้าประชุมส่งเสริมองค์กรภาคีระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในการจัดบริการดูแลสุขภาพกลุ่มเด็กปฐมวัย เขต 3 นครสวรรค์ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาทางวิชากร เรื่อง "ทิศทางการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ในอนาคต" วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาทางวิชากร เรื่อง "ทิศทางการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ในอนาคต" ราย นายอำนาจ พบพาน ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการปรับฐานคิดเปลี่ยนทัศนคติข้าราชการไทย ชัยนาทโปร่งใสร่วมใจต้านทุจริต วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการปรับฐานคิดเปลี่ยนทัศนคติข้าราชการไทย ชัยนาทโปร่งใสร่วมใจต้านทุจริต ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้พนักงานเทศบาลร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เขต 3 นครสวรรค์ ครั้งที่ 1 วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560 ให้พนักงานเทศบาลร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เขต 3 นครสวรรค์ ครั้งที่ 1 รายนายอำนาจ พบพาน ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลร่วมออกเยี่ยมติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามแนวทาง Developmental Evaluation : DE  คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลร่วมออกเยี่ยมติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามแนวทาง Developmental Evaluation : DE ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (L TAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (L TAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 1 (การประชุมการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสะแกกรัง ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจีน)  คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 1 (การประชุมการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสะแกกรัง ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจีน) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อปท.ในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ปร  คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อปท.ในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมA4 : กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมต้านทุจริต กิจกรรมครั้งที่ 2  คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมA4 : กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมต้านทุจริต กิจกรรมครั้งที่ 2 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้คณะผู้บริหารเทศบาลเข้าร่วมโครงการ โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตใจ  คำสั่ง เรื่อง ให้คณะผู้บริหารเทศบาลเข้าร่วมโครงการ โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตใจ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังและบรรเทาสาธารณภัยเบี้องต้นในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  คำสั่ง เรื่อง เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังและบรรเทาสาธารณภัยเบี้องต้นในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  คำสั่ง เรื่อง เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ส่งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)เข้าฝึกอบรมโครงการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินและเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินและป้องกันการบาดเจ็บ จ.ชัยนาท ปี 2563  คำสั่ง เรื่อง ส่งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)เข้าฝึกอบรมโครงการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินและเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินและป้องกันการบาดเจ็บ จ.ชัยนาท ปี 2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ส่งพนักงานจ้างทั่วไปอบรมโครงการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินและเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินและป้องกันการบาดเจ็บ จ.ชัยนาท ปี 2563  คำสั่ง เรื่อง ส่งพนักงานจ้างทั่วไปอบรมโครงการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินและเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินและป้องกันการบาดเจ็บ จ.ชัยนาท ปี 2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ อปท.  คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ อปท. ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานครูเทศบาล เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยใน อปท.  คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานครูเทศบาล เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยใน อปท. ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น "หัวใจของงานบริหารงานบุคคล"  คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น "หัวใจของงานบริหารงานบุคคล" ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่  คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ กิจกรรม : การเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุในชุมชน ประจำปี 2563  คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ กิจกรรม : การเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุในชุมชน ประจำปี 2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยง (Coaching) ด้วยการประเมินผลและการพัฒนา (Developmental Evaluation : DE)  คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยง (Coaching) ด้วยการประเมินผลและการพัฒนา (Developmental Evaluation : DE) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานครูเทศบาล เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย สังกัด อปท. ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2563"  คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานครูเทศบาล เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย สังกัด อปท. ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2563" ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "การพัฒนาสมรรถนะสำหรับนักบริหาร เพื่อการประเมินประสิทธิภาพและผลสำเร็จของ อปท."  คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "การพัฒนาสมรรถนะสำหรับนักบริหาร เพื่อการประเมินประสิทธิภาพและผลสำเร็จของ อปท." ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท.เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท.เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด