กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ที่สาธารณประโยชน์ (หนองหวายสาธารณประโยชน์) วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่สาธารณประโยชน์ (หนองหวายสาธารณประโยชน์) ... อ่านต่อ
ที่สาธารณประโยชน์ (หนองขุ่งนากสาธารณประโยชน์) วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่สาธารณประโยชน์ (หนองขุ่งนากสาธารณประโยชน์) ... อ่านต่อ
ที่สาธารณประโยชน์ (ตอนมะขวาดสาธารณประโยชน์) วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่สาธารณประโยชน์ (ตอนมะขวาดสาธารณประโยชน์) ... อ่านต่อ
ที่สาธารณประโยชน์ (ดอนตะโกลาวนอน) วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่สาธารณประโยชน์ (ดอนตะโกลาวนอน) ... อ่านต่อ
ที่สาธารณประโยชน์ (ตอนขื่อกลางสาธารณประโยชน์) วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่สาธารณประโยชน์ (ตอนขื่อกลางสาธารณประโยชน์) ... อ่านต่อ
ที่สาธารณประโยชน์ (ดอนตานนสาธารณประโยชน์) วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่สาธารณประโยชน์ (ดอนตานนสาธารณประโยชน์) ... อ่านต่อ
ที่สาธารณประโยชน์ (หนองบัวสาธารณประโยชน์) วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่สาธารณประโยชน์ (หนองบัวสาธารณประโยชน์) ... อ่านต่อ
ที่สาธารณประโยชน์ (เพื่อใช้เป็นประโยชน์เป็นลานตากข้าวประจำหมู่บ้าน) วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่สาธารณประโยชน์ (เพื่อใช้เป็นประโยชน์เป็นลานตากข้าวประจำหมู่บ้าน) ... อ่านต่อ
ที่สาธารณประโยชน์ (ดอนมะกอกสาธารณประโยชน์) วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่สาธารณประโยชน์ (ดอนมะกอกสาธารณประโยชน์) ... อ่านต่อ
ที่สาธารณประโยชน์ กระทรวงมหาดไทย (ใช้เพื่อประโยชน์เป็นศูนย์สาธิต) วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่สาธารณประโยชน์ กระทรวงมหาดไทย (ใช้เพื่อประโยชน์เป็นศูนย์สาธิต) ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด