กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยฃน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.2563 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยฃน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544 ... เชื่อมโยง
การจัดการปัญหาสถาณะและสิทธิของบุคคลตามมติ ค.ร.ม วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 การจัดการปัญหาสถาณะและสิทธิของบุคคลตามมติ ค.ร.ม ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การนำชุดแบบอักษรพระราชทาน จุฬาภรณ์ลิขิต บรรจุเป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย แบบที่ 14 วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 การนำชุดแบบอักษรพระราชทาน จุฬาภรณ์ลิขิต บรรจุเป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย แบบที่ 14 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
พ.ร.ก.การกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย.64 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 พ.ร.ก.การกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย.64 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 ระเบียบนี้ให้ใชับังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และ ข้อ 8 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ... เชื่อมโยง
พระราชกฤษฏีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564 พระราชกฤษฏีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19) ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างต่อเนื่องจากปี พ.ศ.2563 ประกอบกับกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างดำเนินการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพี พ.ศ.2564 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความจำเป็นทางเศรษฐกิจและเพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) เช่นเดียวกับที่เคยดำเนิการในปี พ.ศ.2563 เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ อปท. ประจำปี พ.ศ.2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับระยะเวลาการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ.2564 ของกระทรวงการคลังดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน นับแต่วันแจ้งการประเมินภาษีตามกำหนดเวลาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
กฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เรื่อง การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐนตรีแจ้งว่า ในคราวประชุมคณะรัฐนตรีมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 คณะรัฐนตรีมีมติให้ทุกส่นราชการและหน่วยงนของรัฐเร่งรัดดำเนินการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับข้อมูลและประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อประเทศชาติและประขาชนอย่างเป็นรูปธรรมจากการดำเนิงานของภาครัฐตามยุทธศาสตร์ขาติและแผนการปฏิรูปประเทศในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนประเทศในระยะต่อไป ทั้งนี้ ในการผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้ดำเนินการในรูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม (Participatory Communication) โดยผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ (Online) และการเปิดวที่สร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นของประชาช เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสามารถเข้าถึงประชชนได้ทุกกลุ่ม และเปิดโกาสให้ประขาชนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดปรากฏเอกสารแนบนี้ เพื่อให้การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ว และใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป โดยในขั้นตอนการปฏิบัติหน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยืดกฎหมายระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีที่กี่ยวข้องป็นหลัก ทั้งนี้ สมารตาวน์หลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ สำนักนโยบายและแผ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย http://ppb.moi.go.th/midev01/reform.php ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
พระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 พระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศขยายระยะเวลาตามปฎิทินการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การดำเนินกาารตามมาตรการอนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 การดำเนินกาารตามมาตรการอนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2561 เห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชขการออกให้ จากประชาชน) ซึ่งต่อมาสำนักงาน ก.พ.ร.ได้แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการให้หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ ... เชื่อมโยง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ.2562 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ.2562 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 2/2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารทีต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลฯ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารทีต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลฯ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (บทความเผยแพร่ความรู้) วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประกอบด้วย สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สรุปข้อร้องเรียนของคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นชอบเรื่องร้องเรียน และสรุปข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ... เชื่อมโยง
สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สรุปข้อร้องเรียนของคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน และสรุปข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สรุปข้อร้องเรียนของคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน และสรุปข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พร้อมด้วย - กฎกระทรวง - ประกาศ - ระเบียบ - มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พร้อมด้วย - กฎกระทรวง - ประกาศ - ระเบียบ - มติคณะรัฐมนตรี ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำอธิบายหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 คำอธิบายหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 ประกาศ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ระเบียบ บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างระเบียบคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ว่าด้วย อำนาจหน้าที่ วิธีพิจารณาและองค์คณะในการพิจารณาและวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 ระเบียบ บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างระเบียบคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ว่าด้วย อำนาจหน้าที่ วิธีพิจารณาและองค์คณะในการพิจารณาและวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
มติ ครม. เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 มติ ครม. เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ... อ่านต่อ
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
กฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด