กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ******************************* ด้วยสภาเทศบาลตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ได้มีมติในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลนางลือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 และครั้งที่ 2 วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวงเงิน 5,944,960.-บาท ให้นายอำเภอเมืองชัยนาท ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 บัดนี้ นายอำเภอเมืองชัยนาท ได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 และนายกเทศมนตรีตำบลนางลือ ได้ลงนามอนุมัติใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศใช้เทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 (นายพันท้าย จรูญวิทยา) นายกเทศมนตรีตำบลนางลือ ... เชื่อมโยง
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด