เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
รายงานผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 รายงานผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ เคปซีล บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 11 ตำบลนางลือ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ เคปซีล บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 11 ตำบลนางลือ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน (Matching Fund) จำนวน 4 สายทาง วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน (Matching Fund) จำนวน 4 สายทาง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเก้าอี้นวมและโต๊ะพับขา ขนาด กว้าง 0.60 เมตร ยาว 1.80 เมตร วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเก้าอี้นวมและโต๊ะพับขา ขนาด กว้าง 0.60 เมตร ยาว 1.80 เมตร ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด