เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
แผนปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 (คำสั่งกรมอนามัยที่ 965/2565) วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ออนไลน์) วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในรอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนแรก (1 ต.ค.64 - 31 มี.ค.65) วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย (คำสั่งกรมอนามัยที่ 334/2565) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย (คำสั่งกรมอนามัยที่ 954/2564) วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คำสั่งกรมอนามัยที่ 797/2564) วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ออนไลน์) วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
แผนปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย
1. นางสาวจุฑามาศ เกษมสุขสถาพร
บรรณารักษ์ชำนาญการ
2. นางสาววราภรณ์ ยี่โต๊ะ
บรรณารักษ์
... อ่านต่อ
↓↓↓ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564↓↓↓ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในรอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือนแรก (1 ต.ค.63 - 31 มี.ค.64) วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แผนปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
↓↓↓ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ↓↓↓ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในรอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63) วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แผนปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย
1. นางสาวจุฑามาศ เกษมสุขสถาพร
บรรณารักษ์ชำนาญการ
2. นางสาววราภรณ์ ยี่โต๊ะ
บรรณารักษ์
... อ่านต่อ
สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในรอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แผนปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2546 ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ปีละ 1 ครั้ง และเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 ได้มีมติให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ผ่านเว็บไซต์ ในการนี้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ได้รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ 2561 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 รายงานโดย นางสาวจุฑามาศ เกษมสุขสถาพร ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในรอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แผนปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การดำเนินการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของกรมอนามัย วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ตู้รับความคิดเห็น) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในรอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
แต่งตั้งคณะทำงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
แผนปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
แผนปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกรมอนามัย วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
แผนปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ระเบียบกรมอนามัยว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2557 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ระเบียบกรมอนามัยว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2553 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2553  ... อ่านต่อ
ระเบียบกรมอนามัยว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2547 (เมื่อ 5 กรกฎาคม 2547)  
... อ่านทั้งหมด