มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับระเบียบปี 2549 วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับระเบียบปี 2549 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การเพิ่มความคล่องตัวการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 การเพิ่มความคล่องตัวการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551 วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด