มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ... เชื่อมโยง
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 5 ฉบับ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 5 ฉบับ 1. พ.ร.บ.สภาตำบลและ อบต.(ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 2. พ.ร.บ. เทศบาล (ฉบับทีค่ 14) พ.ศ.2562 3. พ.ร.บ. อบจ.(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 4. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562 5. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่3) พ.ศ.2562 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พุทธศักราช 2560 วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พุทธศักราช 2560 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประมวลมติคณะรัฐมนตรีที่สนับสนุนการบังคับใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประมวลมติคณะรัฐมนตรีที่สนับสนุนการบังคับใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประมวลข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประมวลข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด