คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
คำสั่งกรมธุรกิจพลังงาน ที่ 49/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในกรมธุรกิจพลังงาน ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
คำสั่งกรมธุรกิจพลังงาน ที่ 48/2564 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมธุรกิจพลังงาน และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชน (ตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน ในการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการ (ตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด