คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544 ... เชื่อมโยง
แนวทางการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ในการป้องกัน ควบคุม และระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 แนวทางการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ในการป้องกัน ควบคุม และระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แนวปบัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 แนวปบัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก.พ.ร. และ ก.พ. มีมติเห็นสมควรซักซ้อมการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในราชการพลเรือนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ สำนักงาน ก.พ.ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิกทรอนิกส์ จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านสี่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไปก ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 ... เชื่อมโยง
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลนางลือ ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลนางลือ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลนางลือ ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลนางลือ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง 357/2564 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมอบรม เรื่อง หลักกฎหมายและกระบวนการบริหารงานบุคคลของ อปท.ด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คำสั่ง 357/2564 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมอบรม เรื่อง หลักกฎหมายและกระบวนการบริหารงานบุคคลของ อปท.ด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง 356/2564 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่ฉายวีดีทัศน์โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คำสั่ง 356/2564 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่ฉายวีดีทัศน์โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง 355/2564 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่ฉายวีดีทัศน์โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คำสั่ง 355/2564 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่ฉายวีดีทัศน์โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง 354/2564 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่ฉายวีดีทัศน์โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คำสั่ง 354/2564 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่ฉายวีดีทัศน์โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง 353/2564 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่ฉายวีดีทัศน์โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คำสั่ง 353/2564 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่ฉายวีดีทัศน์โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง 349/2564 เรื่อง ให้พนักงานจ้างเทศบาลเดินทางไปราชการ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คำสั่ง 349/2564 เรื่อง ให้พนักงานจ้างเทศบาลเดินทางไปราชการ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2564 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบการเลือกตั้งของ อปท. วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบการเลือกตั้งของ อปท. ... เชื่อมโยง
การจัดการปัญหาสถาณะและสิทธิของบุคคลตามมติ ค.ร.ม วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 การจัดการปัญหาสถาณะและสิทธิของบุคคลตามมติ ค.ร.ม ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ.2561 วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ.2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง 330/2564 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปี งปม. พ.ศ.2563-2564 ส่วนที่ 2 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คำสั่ง 330/2564 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปี งปม. พ.ศ.2563-2564 ส่วนที่ 2 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง 318/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองช่าง ทต.นางลือ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คำสั่ง 318/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองช่าง ทต.นางลือ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง 317/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองคลัง ทต.นางลือ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คำสั่ง 317/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองคลัง ทต.นางลือ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง 316/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน สำนักปลัด ทต.นางลือ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คำสั่ง 316/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน สำนักปลัด ทต.นางลือ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง 315/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ฯ กระทรวงการคลัง ระดับองค์กร วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คำสั่ง 315/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ฯ กระทรวงการคลัง ระดับองค์กร ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 หมวด 4 ข้อ 23 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ข้อ 5 เมื่อพนักงานสำรวจได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยต้องแสดงประเกท จำนวน ขนาดของที่ตินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชนในที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นแก่การประเมินภาษี และให้ประกาศบัญชีดังกล่าว ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร หรือเผยแพร่ประกาศดังกล่าวให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน เทศบาลตำบลนางลือ ได้จัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งให้ผู้เสียภาษีตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ หากปรากฏว่แบบบัญชีรายกรที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ที่เทศบาลตำบลนางลือ จัดทำขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ขอให้ผู้เสียภาษียื่นคำร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขอแก้ไขแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ให้ถูกต้องภายใน 15 วัน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 9 เตือน พฤศจิกายน ท.ศ.2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ 4225/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท สั่ง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ 4225/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท สั่ง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขต ทต.นางลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขต ทต.นางลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด. ทต.นางลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด. ทต.นางลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ 4156/2564 เรื่อง ปิดพื้นที่ชุมชนสุขใจ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ 4156/2564 เรื่อง ปิดพื้นที่ชุมชนสุขใจ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ดังกล่าว สั่ง ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ตามคำสั่ง ที่ 4029/2564 ลว 14 ต.ค.64 วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ตามคำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ 4029/2564 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เพื่อให้การบริหารราชการจังหวัดชัยนาทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว กระจายอำนาจการตัดสินใจและเป็นปัจจุบัน โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงมีคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ปลัดจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชัยนาท นายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท ปฏิบัติราชการแทนขึ้นใหม่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ http://www.chainat.go.th หัวข้อหนังสือราชการการมอบอำนาจ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร 2565 วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร 2565 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กจ6809 ชน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กจ6809 ชน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่งที่ 281/2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการรับ-ส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คำสั่งที่ 281/2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการรับ-ส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง 293/2564 เรื่อง แต่งตั้งผุ้รักษาการในตำแหน่งนายช่างโยธา วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คำสั่ง 293/2564 เรื่อง แต่งตั้งผุ้รักษาการในตำแหน่งนายช่างโยธา ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง 292/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คำสั่ง 292/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง 291/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คำสั่ง 291/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง 290/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คำสั่ง 290/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง 289/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งนักวิชการตรวจสอบภายใน วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คำสั่ง 289/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งนักวิชการตรวจสอบภายใน ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั้่ง 288/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คำสั้่ง 288/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง 287/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คำสั่ง 287/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง 286/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คำสั่ง 286/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง 285/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คำสั่ง 285/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง 284/2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานให้รองปลัดเทศบาล วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คำสั่ง 284/2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานให้รองปลัดเทศบาล ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง 283/2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คำสั่ง 283/2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง 282/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี งปม.2564-2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คำสั่ง 282/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี งปม.2564-2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานครูเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ดีเด่นและดีมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2) วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานครูเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ดีเด่นและดีมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อลูกจ้างประจำที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2) วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อลูกจ้างประจำที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2) วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2) ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อทืราย และกระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อทืราย และกระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้ในเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินดือนพนักงานครู วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้ในเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินดือนพนักงานครู ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่ื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่ื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตเสียงตามสาย ม.7 วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตเสียงตามสาย ม.7 ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง 272/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประชาสัมพันธ์ออกอากาศ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คำสั่ง 272/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประชาสัมพันธ์ออกอากาศ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลนางลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลนางลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลนางลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลนางลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาทมีกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยมุ่งส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรพนักงาน เทศบาลและพนักงานจ้าง ให้เคารพ ศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ ส่งเสริมคนดี มีจิตบริการ และดำเนินชีวิตพอเพียง โดยมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นพื้นฐาน ภายใต้องค์กรธรรมาภิบาล เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบาย เทศบาลตำบลนางลือ จึงขอประกาศนโยบายด้าน คุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ ๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามและ ใช้หลักธรรมในการตำเนินชีวิต ๒. สร้างทัศนคติที่ดีงามในการสืบทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามขององค์กร ๓. ส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมานำทางชีวิต มีความขยัน ประหยัดและซื่อสัตย์ ๔. การบริหารองค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้ บุคลากรได้รับความเป็นธรรมและเสมอภาค ๕. สร้างความสามัคคี พัฒนาและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิขาชีพและเครือข่ายทุกภาคส่วน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติงาน จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อพิจารณาประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนและต่อสัญญาจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ปี พ.ศ.2565 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศ เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติงาน จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อพิจารณาประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนและต่อสัญญาจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ปี พ.ศ.2565 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันเวลาปฎิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และเพิ่มค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ ปี พ.ศ.2565 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันเวลาปฎิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และเพิ่มค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ ปี พ.ศ.2565 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติงาน จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนและต่อสัญญาจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศ เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติงาน จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนและต่อสัญญาจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศเรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงนครูเทศบาล และเพิ่มค่าจ้งให้กับลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศเรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงนครูเทศบาล และเพิ่มค่าจ้งให้กับลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง 254/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 คำสั่ง 254/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง 253/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 คำสั่ง 253/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง 252/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปี งปม. พ.ศ.2564 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 คำสั่ง 252/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปี งปม. พ.ศ.2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง 251/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปี งปม.2564(ครั้งที่ 2) วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 คำสั่ง 251/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปี งปม.2564(ครั้งที่ 2) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง 250/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 คำสั่ง 250/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง 249/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 คำสั่ง 249/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง 248/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 คำสั่ง 248/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง 247/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 คำสั่ง 247/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เทศบาลตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เทศบาลตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดชัยนาท เรื่อง กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ.2559 - 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดไว้ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบนี้ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดชัยนาท เรื่อง กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ.2559 - 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดไว้ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบนี้ ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง 246/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.นางลือ พ.ศ.2565 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 คำสั่ง 246/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.นางลือ พ.ศ.2565 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง 245/2564 เรื่อง แต่งตังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.นางลือ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 คำสั่ง 245/2564 เรื่อง แต่งตังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.นางลือ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงาน ทต.นางลือ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงาน ทต.นางลือ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานจ้าง ทต.นางลือ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานจ้าง ทต.นางลือ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม ทต.นางลือ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม ทต.นางลือ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงาน ของพนักงานเทศบาลตำบลนางลือ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงาน ของพนักงานเทศบาลตำบลนางลือ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงาน ของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนางลือ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงาน ของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนางลือ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดนั้น เทศบาลตำบลนางลือ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยจัดให้มีการตรวจสอบภายใน ภายในหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัดเทศบาลตำบลนางลือ ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อประเมินระบบควบคุมภายในและประเมินระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลนางลือ ให้สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่มีอยู่ให้น้อยลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยกำหนดวิธีการตรวจสอบ วิธีการสอบทาน วิธีการรายงานผลการตรวจสอบ วิธีการติดตามผลการตรวจสอบ และวิธีการประเมินความเสี่ยง ให้มีความเพียงพอ เหมาะสม สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระบบควบคุมภายในและระบบบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างแท้จริง รวมทั้ง สรุปผลการประเมินความสำเร็จ จนเกิดผลสัมฤทธิ์ในองค์ประกอบสำคัญของระบบการควบคุมภายใน ทั้ง 5 องค์ประกอบ และองค์ประกอบสำคัญของระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้ง 8 องค์ประกอบ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลนางลือให้ดีขึ้น และจะช่วยให้เทศบาลตำบลนางลือ บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง กระบวนการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบต่อไป จึงได้แจ้งเวียนกฎบัตรการตรวจสอบภายในให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้ผู้รับตรวจรับทราบ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
นโยบายการตรวจสอบภายใน วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดนั้น เทศบาลตำบลนางลือ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยจัดให้มีการตรวจสอบภายใน ภายในหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัดเทศบาลตำบลนางลือ ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อประเมินระบบควบคุมภายในและประเมินระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลนางลือ ให้สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่มีอยู่ให้น้อยลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยกำหนดวิธีการตรวจสอบ วิธีการสอบทาน วิธีการรายงานผลการตรวจสอบ วิธีการติดตามผลการตรวจสอบ และวิธีการประเมินความเสี่ยง ให้มีความเพียงพอ เหมาะสม สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระบบควบคุมภายในและระบบบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างแท้จริง รวมทั้ง สรุปผลการประเมินความสำเร็จ จนเกิดผลสัมฤทธิ์ในองค์ประกอบสำคัญของระบบการควบคุมภายใน ทั้ง 5 องค์ประกอบ และองค์ประกอบสำคัญของระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้ง 8 องค์ประกอบ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลนางลือให้ดีขึ้น และจะช่วยให้เทศบาลตำบลนางลือ บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง กระบวนการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบต่อไป จึงได้แจ้งเวียนนโยบายการตรวจสอบภายในให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้ผู้รับตรวจรับทราบ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามที่ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปี และสำเนาแผนการตรวจสอบให้ผู้กำกับดูแลตามระเบียบกำหนด ทราบด้วย ให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบตามแผนที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง หรือตามที่ได้รับอนุมัติให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระหว่างปี และรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเวลาอันสมควร หรือเมื่อตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเสร็จตามแผน กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รายงานผลการตรวจสอบทันที นั้นบัดนี้ได้จัดทำแผนการตรวจสอบในกิจกรรมตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม ศพด.สังกัด ทต.นางลือ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม ศพด.สังกัด ทต.นางลือ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง 230/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 คำสั่ง 230/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการเสริมผิวถนนหินคลุก ม.14 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการเสริมผิวถนนหินคลุก ม.14 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการเสริมผิวถนนหินคลุก ม.8 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการเสริมผิวถนนหินคลุก ม.8 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการเสริมผิวถนนหินคลุก ม.1 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการเสริมผิวถนนหินคลุก ม.1 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการเสริมผิวถนนลูกรัง ม.9 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการเสริมผิวถนนลูกรัง ม.9 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การนำชุดแบบอักษรพระราชทาน "จุฬาภรณ์ลิขิต" บรรจุเป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย แบบที่ 14 วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 การนำชุดแบบอักษรพระราชทาน "จุฬาภรณ์ลิขิต" บรรจุเป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย แบบที่ 14 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่งที่ 214/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 คำสั่งที่ 214/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่งเทศบาลตำบลนางลือ ที่ 212/2564 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระมความหิตเห็น ในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านพลังงนระดับจังหวัด รุ่นที่ ๓ ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิผลการคำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพลังงานเชิงพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 คำสั่งเทศบาลตำบลนางลือ ที่ 212/2564 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระมความหิตเห็น ในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านพลังงนระดับจังหวัด รุ่นที่ ๓ ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิผลการคำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพลังงานเชิงพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่งที่ 213/2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ร่างขอบเขตของงานฯ ในกรณีที่มิใช่การจ้างก่อสร้างของสำนักปลัด วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 คำสั่งที่ 213/2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ร่างขอบเขตของงานฯ ในกรณีที่มิใช่การจ้างก่อสร้างของสำนักปลัด ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ให้ลดค่าธรรมเนียมการออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคล กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ เรื่อง ให้ลดค่าธรรมเนียมการออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคล กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง จังหวัดฃัยนาท ที่ 2919/2564 เรื่อง มาตาการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 คำสั่ง จังหวัดฃัยนาท ที่ 2919/2564 เรื่อง มาตาการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
“คู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)” สำหรับผู้ป่วยสีเขียว วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 “คู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)” สำหรับผู้ป่วยสีเขียว ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แผนภาพแสดงขั้นตอนการทำงานของการร้องเรียน/อุทธรณ์ออนไลน์เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 แผนภาพแสดงขั้นตอนการทำงานของการร้องเรียน/อุทธรณ์ออนไลน์เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564 วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานให้พนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัดเทศบาล วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานให้พนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัดเทศบาล ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจในการตัดสินใจการพิจารณาสั่งอนุญาต อนุมัติหรือปฏิบัติราชการในเรื่องการระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดินสาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนางลือ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจในการตัดสินใจการพิจารณาสั่งอนุญาต อนุมัติหรือปฏิบัติราชการในเรื่องการระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดินสาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนางลือ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเป็นทีมตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA) ประจำปี 2564 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเป็นทีมตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA) ประจำปี 2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจ การอนุมัติ อนุญาต ในการปฏิบัติราชการที่ให้บริการประชาชน วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจ การอนุมัติ อนุญาต ในการปฏิบัติราชการที่ให้บริการประชาชน ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจ การอนุมัติ อนุญาต ในการปฏิบัติราชการที่ให้บริการประชาชน วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจ การอนุมัติ อนุญาต ในการปฏิบัติราชการที่ให้บริการประชาชน ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง สิ้นสุดการดำเนินการตามโครงการช่วยเหลือประชาชนจากเหตุการณ์สาธารณภัย วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ประกาศ เรื่อง สิ้นสุดการดำเนินการตามโครงการช่วยเหลือประชาชนจากเหตุการณ์สาธารณภัย ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนางลือ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนางลือ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่้ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนางลือ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 คำสั่้ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนางลือ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว32 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 64 เรื่อง อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและก วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว32 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 64 เรื่อง อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลงวันที่ 18 ก.พ.2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจการอนุญาตการใช้รถส่วนกลาง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจการอนุญาตการใช้รถส่วนกลาง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
พ.ร.ก.การกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย.64 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 พ.ร.ก.การกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย.64 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 ระเบียบนี้ให้ใชับังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และ ข้อ 8 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่ีอง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางลือ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 คำสั่ง เรื่ีอง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางลือ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่ีอง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อค่าอาหารเสริม (นม โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนางลือ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 คำสั่ง เรื่ีอง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อค่าอาหารเสริม (นม โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนางลือ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือจากเหตุการณ์สาธารณภัย วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือจากเหตุการณ์สาธารณภัย ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่งที่ 96/2564 แต่งตั้ง คกก รับผิดชอบด้านพลังงาน ทต.นางลือ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตามที่นายกรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในส่วนของการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น โดยให้ใช้กลไกการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ที่มีอยู่ปัจจุบัน ซึ่งดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเห็นควรมีการเชื่อมโยงตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับจังหวัด เพื่อให้เกิดการบูรณาการในระดับพื้นที่ เพื่อพัฒนาการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด โดยขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแจ้งตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกคอรงท้องถิ่น ที่ มท 0810.7/ว 888 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 เรื่อง การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบด้านพลังงาน เทศบาลตำบลนางลือ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของ ทต.นางลือ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศ และมีมติให้การประหยัดพลังงานเป็นวาระแห่งชาติ โดยกำหนดนโยบายให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานอื่น เทศบาลตำบลนางลือ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ และปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล “รวมพลังประหยัดพลังงาน” ซึ่งเป็นนโยบายการดำเนินงานอนุรักษ์พลังงานภายในเทศบาลตำบลนางลือ เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท มีความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและให้ความร่วมมือลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา น้ำมันเชื้อเพลิง และใช้พลังงานอย่างระมัดระวัง ไม่รั่วไหลสูญเปล่า จึงให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติ ตามมาตรการนี้ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่งที่ 96/2564 แต่งตั้ง คกก รับผิดชอบด้านพลังงาน ทต.นางลือ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตามที่นายกรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในส่วนของการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น โดยให้ใช้กลไกการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ที่มีอยู่ปัจจุบัน ซึ่งดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเห็นควรมีการเชื่อมโยงตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับจังหวัด เพื่อให้เกิดการบูรณาการในระดับพื้นที่ เพื่อพัฒนาการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด โดยขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแจ้งตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกคอรงท้องถิ่น ที่ มท 0810.7/ว 888 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 เรื่อง การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบด้านพลังงาน เทศบาลตำบลนางลือ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลนางลือ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลนางลือ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนางลือ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนางลือ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2564 วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง แต่งตังทีมประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2564 วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 คำสั่ง เรื่อง แต่งตังทีมประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1 วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1 วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1) วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การปฏิบัติราชการ การบริหารงานบุคคล การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น และการเสนอจัดตั้งกระทรวงท้องถิ่น วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การปฏิบัติราชการ การบริหารงานบุคคล การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น และการเสนอจัดตั้งกระทรวงท้องถิ่น ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 2 (ระดับกลุ่มจังหวัดหรือจังหวัด) โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสะแกกรัง ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจีน วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 2 (ระดับกลุ่มจังหวัดหรือจังหวัด) โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสะแกกรัง ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจีน ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมประชาคม เตรียมความพร้อมปรับปรุงประตูระบายน้ำกลางคองระบายใหญ่สุพรรณ 1 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมประชาคม เตรียมความพร้อมปรับปรุงประตูระบายน้ำกลางคองระบายใหญ่สุพรรณ 1 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามการป้องกันและทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายนายทรงศักดิ์ จันทร์ขาว) วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามการป้องกันและทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายนายทรงศักดิ์ จันทร์ขาว) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามการป้องกันและทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายนางสาวสมพร เทพอาษา) วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามการป้องกันและทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายนางสาวสมพร เทพอาษา) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกลไกด้านครอบครัวจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกลไกด้านครอบครัวจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่ข้าราชการและบุคลากรรัฐจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่ข้าราชการและบุคลากรรัฐจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้ารวมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานด้าน การประมาณ กำหนดราคา การจัดจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้ารวมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานด้าน การประมาณ กำหนดราคา การจัดจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง แบ่งส่วนราชการเทศบาลตำบลนางลือ พ.ศ.2564 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ เรื่อง แบ่งส่วนราชการเทศบาลตำบลนางลือ พ.ศ.2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง "ภาษีที่ดิน ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชาติ" เริ่มจัดเก็บ 1 มกราคม 2563 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง "ภาษีที่ดิน ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชาติ" เริ่มจัดเก็บ 1 มกราคม 2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2563 ของสภาเด็กและเเยาวชนอำเภอเมืองชัยนาท วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2563 ของสภาเด็กและเเยาวชนอำเภอเมืองชัยนาท ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 เทศบาลตำบลนางลือ ได้จัดทำบัญชีราคารประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งให้ผู้เสียภาษีตรวจสอบรายการทรัพย์สินของท่านและชำระภาษีภายในเดือน มิถุนายน 2564 หากท่านด้รับแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้างแล้ว เห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้อง ขอให้ท่านทำการคัดค้านและอุทธรณ์ภาษีได้ตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดยยื่นคำร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษี หรือสามารถตรวจสอบได้ทาง www.nanglue.go.th จึงประกาศให้ทราบโดยที่วกัน ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง การป้องกันอันตรายจากอัคคีภัย และอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2564 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ประกาศ เรื่อง การป้องกันอันตรายจากอัคคีภัย และอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ กรมบัญชีกลางได้กำหนดกรอบการจัดทำกฏบัตรเพื่อนำไปปรับใช้ในการจัดทำกฏบัตรของหน่วยงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ประกอบด้วยการระบุเนื้อหาในกฏบัตร การใหัความเห็นชอบกฎบัตรจากผู้มีอำนาจและการลงนามในกฎบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่มีโครงสร้างองค์กรในรูปแบบของคณะกรรมการทราบและนำกรอบการจัดทำกฏบัตรดังกล่าวไปใช้ในการจัดทำกฏบัตรของหน่วยงานต่อไป ทั้งนี้ สามารถเปิดดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระดับท้องถิ่น โครงการคัดเลือกถนนสวยจังหวัดชัยนาท วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระดับท้องถิ่น โครงการคัดเลือกถนนสวยจังหวัดชัยนาท ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลนางลือ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลนางลือ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
พระราชกฤษฏีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564 พระราชกฤษฏีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามและส่งเสริมการพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามและส่งเสริมการพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดชัยนาท วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดชัยนาท ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดชัยนาท วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดชัยนาท ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง การผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับทีี่ 6) วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาทได้ผ่อนคลายลง โดยไม่ปรากฏว่ามีบุคคลผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวมาระยะหนึ่ง ประกอบกับเพื่อเป็นการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมบางประเภท ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ จังหวัดชัยนาท จึงออกประกาศ เรื่อง การผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับทีี่ 6) นี้ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19) ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างต่อเนื่องจากปี พ.ศ.2563 ประกอบกับกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างดำเนินการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพี พ.ศ.2564 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความจำเป็นทางเศรษฐกิจและเพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) เช่นเดียวกับที่เคยดำเนิการในปี พ.ศ.2563 เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ อปท. ประจำปี พ.ศ.2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับระยะเวลาการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ.2564 ของกระทรวงการคลังดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน นับแต่วันแจ้งการประเมินภาษีตามกำหนดเวลาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานด้าน การประมาณ กำหนดราคา การจัดจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานด้าน การประมาณ กำหนดราคา การจัดจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ้ดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ฉบบปรับปรุง ครั้งที่ 1 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ้ดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ฉบบปรับปรุง ครั้งที่ 1 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน สมัครคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน สมัครคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศพื้นที่เสี่ยงสูง เพื่อกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 6 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศพื้นที่เสี่ยงสูง เพื่อกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 6 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ 2/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในการข้ามเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564 คำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ 2/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในการข้ามเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ 1/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 10) วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564 คำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ 1/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 10) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ยกระดับมาตรการควบคุมพื้นที่จังหวัดชัยนาท เป็นพื้นที่ควบคุม กำหนดให้จังหวัดชัยนาทเป็นพื้นที่ควบคุมทั้งจังหวัด วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ยกระดับมาตรการควบคุมพื้นที่จังหวัดชัยนาท เป็นพื้นที่ควบคุม กำหนดให้จังหวัดชัยนาทเป็นพื้นที่ควบคุมทั้งจังหวัด ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ให้ไว้ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2550 วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ให้ไว้ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2550 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง การแสดงราคาและการกำหนดราคาจำหน่ายหน้ากากอนามัย วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง การแสดงราคาและการกำหนดราคาจำหน่ายหน้ากากอนามัย จากกรณีที่มีการตรวจพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครมีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในคราวเดียวกันเป็นจำนวนมาก ทำให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลว่าการพบการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในครั้งนี้อาจมีการแพร่ระบาดขยายเป็นวงกว้างและประชาชนเริ่มตื่นตัวซื้อหาหน้ากากอนามัยมากกว่าช่วงปกติในระยะนี้ ในขณะเดียวกันผู้จำหน่ายบางรายอาจฉกฉวยโอกาสช่วงสภานการณ์ปรับขึ้นราคาหรือฉวยโอกาสกักตุนสินค้า ทำให้ปริมาณสินค้าตึงตัวเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการค้า อันเป็นการซ้ำเติมสร้างความเดือดร้อนประชาชน ดังนั้นเพื่อให้การกำกับดูแลและจำหน่ายหน้ากากอนามัยของจังหวัดชัยนาทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2563 เรื่อง การแจ้งข้อมูล การแสดงราคา และการปันส่วนหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัย ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 และฉบับที่ 10 พ.ศ.2563 เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายและการแจ้งข้อมูลหน้ากากอนามัย ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2563 จังหวัดชัยนาท จึงออกประกาศให้ผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัยถือปฏิบัติตามประกาศนี้ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
กฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เพื่อให้การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จึงให้ผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจงานในหน้าที่ และจัดทำผังกระบวนงานและกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 1. สำรวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ 2. ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 3. พิจารณาภารกิจของหน่วยงานในแต่ละหน่วยงานว่า เรื่องใดผู้บังคับบัญชา สมควรมอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการใด ๆ ไปสู่ ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและเป็น การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 4. ให้รายงานผลสัมฤทธิ์ ปัญหาอุปสรรคให้นายกเทศมนตรีตำบลนางลือทราบ ภายใน 30 วัน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลตำบลนางลือ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 9 บัญญัติว่า ภายใต้ข้อบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 พนักงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ ตามมาตรา 9 (1) – (8) ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งตามบทบัญญัติดังกล่าว และตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะต้องจัดให้มีสถานที่ จัดทำดัชนีและให้มีข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้โดยสะดวก ดังนั้น เทศบาลตำบลนางลือ ขอประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนางลือ โดยให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ใน วันและเวลา ราชการ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตามคำสั่งที่ 305 /2563 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนางลือ นั้น เพื่อให้การบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลนางลือ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบราชการ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลนางลือ มีหน้าที่ดังนี้ 1. กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 2. กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขอข้อมูลและการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ 3. พิจารณาวินิจฉัย ประเภทข้อมูลข่าวสารที่ควรจัดเก็บไว้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลนางลือ หรือส่งไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 4. พิจารณาวินิจฉัย ประเภทข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ 5. ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารของราชการกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 6. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการในเรื่องใดๆ 7. ดำเนินการเรื่องอื่นตามที่นายกเทศมนตรีตำบลนางลือ มอบหมาย โดยแต่งตั้งให้ นางธิราพร เสริมสุขต่อ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนางลือ โดยมี นางสาวชนกนันท์ ทองคำ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนางลือ มีหน้าที่ ดังนี้ 1. รวบรวมข้อมูลข่าวสารแต่ละสำนัก/กอง ที่เปิดเผยตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนางลือ 2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลนางลือ แก่ประชาชนที่ขอเข้าตรวจ ศึกษา ค้นคว้า ขอสำเนา หรือสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง 3. รับผิดชอบการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนางลือกำหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ ทต.นางลือ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการไว้ เพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เทศบาลตำบลนางลือจึงขอจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนางลือ โดยใช้สำนักงานเทศบาลตำบลนางลือ เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการแก่ประชาชนที่ขอใช้บริการ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ ทต.นางลือ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการไว้ เพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เทศบาลตำบลนางลือจึงขอจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนางลือ โดยใช้สำนักงานเทศบาลตำบลนางลือ เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการแก่ประชาชนที่ขอใช้บริการ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรถส่วนกลาง วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการวางระบบควบคุม การติดตามผลให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และบำรุงรักษารถยนต์ของ อปท. ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ.2548 ข้อ 12 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0546 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ของ อปท.จึงแต่งตั้งบุคคล(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)ให้มีการควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง/ผู้ดูแลรถยนต์ส่วนกลาง ของเทศบาลตำบลนางลือ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การจัดทำหนังสือราชการและพิมพ์หนังสือราชการ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เพื่อให้การจัดทำหนังสือราชการและการพิมพ์หนังสือราชการถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอเผยแพร่การจัดทำหนังสือรามชการและพิมพ์หนังสือราชการ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท.(ฉบับที่ 2) กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 200 ง วันที่ 1 กันยายน 2563 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ดังนัั้นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลัดกรระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 8 ของระเบียบดังกล่าวมาเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติต่อไป จึงยกเลิกหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3018 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/200/T_0001.PDF ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2563 วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรถส่วนกลาง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการวางระบบควบคุม การติดตามผลให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และบำรุงรักษารถยนต์ของ อปท. ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ.2548 ข้อ 12 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0546 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ของ อปท.จึงแต่งตั้งบุคคล(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)ให้มีการควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง/ผู้ดูแลรถยนต์ส่วนกลาง ของเทศบาลตำบลนางลือ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลาง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ.2548 ข้อ 7 ในแต่ละปีงบประมาณ อปท.ต้องสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและตรวจสอบของเจ้าหน้ที่ฝ่ายตรวจสอบ และข้อ 11 วรรคสอง รถส่วนกลาง รถรับรอง ให้ใช้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของ อปท. หรือเป็นประโยชน์ของทางราชการตามหลักเกณฑ์ที่ อปท.เจ้าของรถกำหนดขึ้น นึ้น เทศบาลตำบลนางลือ จึงแต่งตั้งกรรมการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชิื้อเพลิง หลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี 2564 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 หมวด 1 บททั่วไป ข้อ 7 กำหนดว่า ในแต่ละปีงบประมาณ อปท.ต้องสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ เทศบาลตำบลนางลือ จึงได้สำรวจ และกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี งบประมาณ 2564 ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อให้การควบคุมดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อทางราชการในการเบิกจ่ายงบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จึงกำหนดให้หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวาง-ควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวาง-ควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คลังความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 คลังความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563 ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐนตรีแจ้งว่า ในคราวประชุมคณะรัฐนตรีมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 คณะรัฐนตรีมีมติให้ทุกส่นราชการและหน่วยงนของรัฐเร่งรัดดำเนินการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับข้อมูลและประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อประเทศชาติและประขาชนอย่างเป็นรูปธรรมจากการดำเนิงานของภาครัฐตามยุทธศาสตร์ขาติและแผนการปฏิรูปประเทศในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนประเทศในระยะต่อไป ทั้งนี้ ในการผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้ดำเนินการในรูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม (Participatory Communication) โดยผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ (Online) และการเปิดวที่สร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นของประชาช เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสามารถเข้าถึงประชชนได้ทุกกลุ่ม และเปิดโกาสให้ประขาชนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดปรากฏเอกสารแนบนี้ เพื่อให้การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ว และใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป โดยในขั้นตอนการปฏิบัติหน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยืดกฎหมายระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีที่กี่ยวข้องป็นหลัก ทั้งนี้ สมารตาวน์หลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ สำนักนโยบายและแผ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย http://ppb.moi.go.th/midev01/reform.php ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ CITIZENinfo สำหรับจุดบริการ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่มาโครงการ ด้วยกำหนดการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๘ และการจัดการสอบเมื่อวันที่ ๗ การเงินสามเรื่องรายงานผลการดำเนินการตามขั้นตอนระดับการบริการภาครัฐที่สองตามการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางบก. ฉบับเดือนมีนาคมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับการบริการจากภาครัฐที่เรียบง่ายและลดค่าใช้จ่ายโดยให้อัตราการทำงานของระบบการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานภายในงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้ได้รับความเสียหาย เฟื่องฟุ้งจากการใช้บริการของประชาชนโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการระบบราชการและสำนักงานพัฒนาการบริหารหรือสพร. https://citizen.info.go.th/manual/CITIZENinfoWebisteUserManualForBranch.pdf ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งเดิมคณธกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้มีประกาศ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือนทุกเดือนตามแบบ สขร.1 เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ แต่เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้ออกแบบระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement e-GP) ให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างสอดคล้องกับแบบ สขร.1 ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความซ้ำซ้อนในการจัดทำข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำสำเนาข้อมูลที่ลงระบบ e-GP ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด มาจัดทำสำเนาไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ แทนการใช้แบบ สขร.1 ได้ รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้ http://www.gad.moi.go.th/nsk-20-07-63-4222.pdf ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BuslnessContinuity Plan : BCP) วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 มีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยให้สำนักงาน ก.พ.ร.ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Buslness Continuity Plan : BCP) ให้เป็นปัจจุบันและเพื่อให้สามารถรองรับกรณีเกิดโรคระบาดต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BuslnessContinuity Plan : BCP) เป็นปัจจุบัน สามารถรองรับกรณีเกิดโรคระบาดต่อเนื่อง เทศบาลตำบลนางลือจึงประกาศใช้แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Buslness Continuity Plan : BCP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตดังรายละเอียดแนบท้ายนี้ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พรกฎ.ลดภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้างลง 90% มีผลทันทีในวันถัดจากวันที่ออกประกาศ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พรกฎ.ลดภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้างลง 90% มีผลทันทีในวันถัดจากวันที่ออกประกาศ ... เชื่อมโยง
แนวทางรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน)ประจำปี 2563 วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 แนวทางรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน)ประจำปี 2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการฯ COVID-19 วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต(รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) ... เชื่อมโยง
ประกาศ กทจ.เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การลาหยุดราชการของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2555 วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ประกาศ กทจ.เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การลาหยุดราชการของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2555 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ... เชื่อมโยง
คู่มือการปฏิบัติงาน วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 คู่มือการปฏิบัติงาน ... เชื่อมโยง
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยนาท เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2563 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยนาท เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ด้วยคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยนาท(ก.ท.จ.ชัยนาท) ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 ม.ค.2563 ได้มีมติเห็นชอบให้จัดทำประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยนาท เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2563 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยนาท เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 รายละเอียด ปรากฎตามเอกสารนี้ จึงแจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป ... เชื่อมโยง
พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563 พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนางลือ 2563 วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คำสั่งเทศบาลตำบลนางลือ ที่ 428 /2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนางลือ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ... เชื่อมโยง
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.นางลือ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.นางลือ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการ ... เชื่อมโยง
คำสั่งเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลนางลือ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คำสั่งเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลนางลือ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ ทต.นางลือ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ ทต.นางลือ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ทต.นางลือ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ทต.นางลือ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระ่ทรวงการคลังกำหนด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้และให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ในการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นต้นไป สามารถเปิดดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คู่มือสิทธิของคนพิการ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คู่มือสิทธิของคนพิการ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลนางลือ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลนางลือ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 ... เชื่อมโยง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ.2562 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ.2562 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมุลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมุลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ... เชื่อมโยง
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของรารชการ พ.ศ.2540(งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณและที่สาธารณะ) วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของรารชการ พ.ศ.2540(งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณและที่สาธารณะ) ... เชื่อมโยง
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ... เชื่อมโยง
ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลตำบลนางลือ คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลตำบลนางลือ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลนางลือ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลตำบลนางลือ คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลตำบลนางลือ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลนางลือ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท พ.ศ.2560 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท พ.ศ.2560 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560 วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560 ... อ่านต่อ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560 วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Maket e-market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-bidding) และวิธีสอบราคา วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560 กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Maket e-market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-bidding) และวิธีสอบราคา ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท พ.ศ.2560 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท พ.ศ.2560 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คู่มือกฎหมายควบคุมอาคาร วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 คู่มือกฎหมายควบคุมอาคาร ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน (เพิ่มเติม) 15 กระบวนงาน วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 จึงได้จัดทำคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน(เพิ่มเติม) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน 71 กระบวนงาน วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท. วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท. ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย พ.ศ.2552 ของเทศบาลตำบลนางลือ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2552 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย พ.ศ.2552 ของเทศบาลตำบลนางลือ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด