แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9 (3)
ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลนางลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลนางลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2564 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามที่ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปี และสำเนาแผนการตรวจสอบให้ผู้กำกับดูแลตามระเบียบกำหนด ทราบด้วย ให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบตามแผนที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง หรือตามที่ได้รับอนุมัติให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระหว่างปี และรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเวลาอันสมควร หรือเมื่อตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเสร็จตามแผน กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รายงานผลการตรวจสอบทันที นั้นบัดนี้ได้จัดทำแผนการตรวจสอบในกิจกรรมตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1 สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1 สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตใจ ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลนางลือได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตใจ ณ วัดป่าดงเย็น ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ซึ่งการปฏิบัติธรรมเป็นการพัฒนาจิตใจ มีกระบวนการและขั้นตอนเพื่อให้มีสมาธิ เกิดสติปัญญาและได้เล็งเห็นว่าการนำศีลธรรมและคุณธรรม มาใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตด้วยการสอนวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งเป็นการปฏิบัติอันสูงสุดตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อขัดเกลากิเลส (เครื่องเศร้าหมอง) อวิชา (ความไม่รู้จริง) เพื่อพัฒนาจิตใจให้เกิดปัญญา (การเห็นตามความเป็นจริง) และเกิดความสันติสุขแก่ชีวิต ครอบครัว และสังคมเกิดผลในทางปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ดังนั้น เทศบาลตำบลนางลือ จึงได้จัดทำโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตใจ เพื่อเป็นการน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า สู่การปฏิบัตินำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของพนักงานเทศบาลตำบลนางลือ ให้สำนึกและตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น และมีความรอบรู้ที่เหมาะสมดำเนินชีวิตด้วยความอดทน มีความเพียร สติปัญญา และมีความรอบครอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้อย่างดี อีกทั้งสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างพอประมาณและมีเหตุผล ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท โดยยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทย เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและประกอบหน้าที่การงานเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนต่อไป ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BuslnessContinuity Plan : BCP) วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 มีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยให้สำนักงาน ก.พ.ร.ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Buslness Continuity Plan : BCP) ให้เป็นปัจจุบันและเพื่อให้สามารถรองรับกรณีเกิดโรคระบาดต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BuslnessContinuity Plan : BCP) เป็นปัจจุบัน สามารถรองรับกรณีเกิดโรคระบาดต่อเนื่อง เทศบาลตำบลนางลือจึงประกาศใช้แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Buslness Continuity Plan : BCP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตดังรายละเอียดแนบท้ายนี้ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2563 วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 (ฉบับปรับปรุง) วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 (ฉบับปรับปรุง) ... เชื่อมโยง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ... เชื่อมโยง
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลตำบลนางลือ คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลตำบลนางลือ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลนางลือ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลตำบลนางลือ คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลตำบลนางลือ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลนางลือ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เทศบัญญัติงบประมาณร ายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 เทศบัญญัติงบประมาณร ายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด